Etiket: Allah sayg覺s覺

Veda Hutbesi

Bu hutbe, M. S. 632 y覺l覺nda Hazret-i Muh璽mmed (s.a.v.) Efendimiz taraf覺ndan y羹z bini ak覺n M羹sl羹mana irad edilmitir. Hazret-i Muh璽mmed (s.a.v.) Allaha hamd ve sen璽dan sonra 繹yle buyurmutur.

Veda Hutbesi

Ey insanlar!

S繹z羹m羹 iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleemeyeceiz. 襤nsanlar!

Bu g羹nleriniz nas覺l mukaddes bir g羹n ise, bu aylar覺n覺z nas覺l mukaddes bir ay ise, bu ehriniz (Mekke) nas覺l m羹barek bir ehir ise, canlar覺n覺z, mallar覺n覺z da 繹yle mukaddestir, her t羹rl羹 tec璽v羹zden korunmutur.

Ashab覺m!

Yar覺n Rabbinize kavuacaks覺n覺z ve bug羹nk羹 her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaks覺n覺z. Sak覺n benden sonra eski sap覺kl覺klara d繹n羹p de birbirinizin boynunu vurmay覺n覺z! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da iitenden daha iyi anl覺yarak muhafaza etmi olur.

Ashab覺m!

Kimin yan覺nda bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her 癟eidi kald覺r覺lm覺t覺r, aya覺m覺n alt覺ndad覺r. L璽kin borcunuzun asl覺n覺 vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uray覺n覺z. Allah覺n emriyle faizcilik art覺k yasakt覺r. Cahilliyetten kalma bu 癟irkin 璽detin her t羹rl羹s羹 aya覺m覺n alt覺ndad覺r. 襤lk kald覺rd覺覺m f璽iz de Abdulmuttalibin olu (amcam) Abbas覺n faizidir.

Ashab覺m!

Cahilliyet devrinde g羹d羹len kan d璽v璽lar覺 da tamamen kald覺r覺lm覺t覺r. Kald覺rd覺覺m ilk kan davas覺 Abdulmuttalibin torunu (amcazadem) Rebian覺n kan davas覺d覺r.

襤nsanlar!

Bug羹n eytan sizin u topraklar覺n覺zda yeniden tesir ve h璽kimiyet kurmak g羹c羹n羹 ebedi suretle kaybetmitir. Fakat siz; bu kald覺rd覺覺m eyler d覺覺nda, k羹癟羹k g繹rd羹羹n羹z ilerde ona uyarsan覺z bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak i癟in bunlardan da sak覺n覺n覺z!

襤nsanlar!

Kad覺nlar覺n haklar覺n覺 g繹zetmenizi ve bu hususta Allahtan korkman覺z覺 tavsiye ederim. Siz kad覺nlar覺, Allah emaneti olarak ald覺n覺z; onlar覺n namuslar覺n覺 ve iffetlerini Allah ad覺na s繹z vererek helal edindiniz. Sizin kad覺nlar 羹zeridne hakk覺n覺z, onlar覺n da sizin 羹zerinizde haklar覺 vard覺r. Sizin kad覺nlar 羹zerindeki hakk覺n覺z, onlar覺n, aile yuvas覺n覺, holanmad覺覺n覺z hi癟bir kimseye 癟inetmemeleridir. Eer raz覺 olmad覺覺n覺z herhangi bir kimseyi aile yuvan覺za al覺rlarsa, onlar覺 hafif癟e d繹羹p sak覺nd覺rabilirsiniz. Kad覺nlar覺n da sizin 羹zerinizdeki haklar覺, memleket g繹reneine g繹re, her t羹rl羹 yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.

M羹minler!

Size bir emanet b覺rak覺yorum ki ona s覺k覺 sar覺ld覺k癟a yolunuzu hi癟 a覺rmazs覺n覺z. O emanet Allah Kitab覺 Kurand覺r. M羹minler! S繹z羹m羹 iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! M羹sl羹man M羹sl羹man覺n kardeidir, b繹ylece b羹t羹n M羹sl羹manlar kardetir. Din kardeinize ait olan herhangi bir hakka tecav羹z bakas覺na helal deildir. Meerki g繹n羹l holuu ile kendisine vermi olsun

Ashab覺m!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de 羹zerinizde hakk覺 vard覺r.

襤nsanlar!

Allah Teala her hak sahibine hakk覺n覺 (Kuranda) vermitir. Varise vasiyet etmee l羹zum yoktur. ocuk kimin d繹einde domusa ona aittir. Zina eden i癟in mahrumiyet vard覺r. Babas覺ndan baka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden bakas覺na intisaba kalkan nank繹r, Allah覺n gazab覺na, meleklerin lanetine ve b羹t羹n M羹sl羹manlar覺n ilencine uras覺n! Cenab-覺 Hak, bu gibi insanlar覺n ne tevbelerini, ne de adalet ve ahadetlerini kabul eder.

襤nsanlar!

Rabbiniz birdir. Baban覺z da birdir; hepiniz demin 癟ocuklar覺s覺n覺z, dem ise topraktand覺r. Allah yan覺nda en k覺ymetli olan覺n覺z, Ona en 癟ok sayg覺 g繹stereninizdir. Arab覺n Arap olmayana -Allah sayg覺s覺 繹l癟羹s羹nden baka- bir 羹st羹nl羹羹 yoktur. 襤nsanlar! Yar覺n beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

-Allah覺n el癟iliini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve 繹羹tte bulundun diye ahadet ederiz. (Bunun 羹zerine Res羶l-i Ekrem m羹barek ahadet parma覺n覺 g繹e doru kald覺rarak sonra da cemaat 羹zerine 癟evirip indirerek 繹yle buyurdu.) ahid ol y璽 Rab! ahid ol y璽 Rab! ahid ol y璽 Rab!