Etiket: Askeri T覺bb覺ye

Dihekimliinin Tarih癟esi

Ferrier taraf覺ndan M..8000烽ere ait insan kafataslar覺 羹zerinde yap覺lan arat覺rmalarda incelenen 2000 dite %3, Mummery taraf覺ndan 68 kafatas覺nda yap覺lan baka bir arat覺rmada 襤ngilterede %2,94 oranlar覺nda 癟羹r羹k kavitelerine rastlanm覺t覺r. Danimarkada ta devrine ait insanlar覺n kafataslar覺nda %14, Fransada bulunan kafataslar覺nda %1,2 dilerde 癟羹r羹k kavitesi saptanm覺, ayr覺ca alt ve 羹st 癟ene kemiklerinde kist boluklar覺, fist羹l kanal ve a覺zlar覺, diler 羹zerinde di talar覺, 癟ineme y羹zeylerinde yenilen g覺dalara bal覺 a覺nmalar g繹r羹lm羹t羹r. Dilerle ilgili sorunlar insan var olal覺 mevcut olduuna g繹re, en ilkel insan覺n bile di ar覺s覺n覺 dindirmek, 癟eitli nedenlerle kaybettii dilerinin yerine ilkel bir protez yapabilmek i癟in 癟eitli 癟areler d羹羹nm羹 ve uygulam覺t覺r. Bu tip konularda tarihe 覺覺k tutan en eski belgeler maara duvarlar覺na resmedilmi olan 癟izimlerdir. Ancak, arat覺rmac覺lar覺n bulduu maara duvarlar覺na resmedilmi t覺pla ilgili pek 癟ok fig羹r i癟inde dihekimlii ile ilgili bir 癟izim, bir anlat覺mla kar覺la覺lmam覺t覺r.

Dihekimlii

Bu nedenle 5000 y覺ll覺k bir s羹reyi kapsayan zaman dilimi i癟inde Dihekimlii nas覺l domu, nas覺l gelimi sorusunun cevab覺 verilememektedir. Tarih 繹ncesine ait olan bilgilerin pek 癟ou varsay覺mlara dayand覺r覺lmakta olup ancak son birka癟 y羹zy覺l i癟inde elde edilen bilgiler ger癟ek ve ge癟erli say覺labilmitir.

襤lk癟alardan beri genel t覺pla i癟 i癟e olan dihekimliinin gelimesi y羹zy覺llar alm覺t覺r. Ba覺ms覺z bir meslek haline gelebilmesi pek 癟ok evreden ge癟tikten sonra ancak 18. y羹zy覺lda, 癟ada anlamda 繹retilmeye ve uygulanmaya balamas覺 ise 19. y羹zy覺l覺n ikinci yar覺s覺nda ger癟eklemitir. 20. y羹zy覺l her alanda olduu gibi dihekimliinde de b羹y羹k bir teknik ve teknolojik geliimin yaand覺覺 d繹nem olmutur. 襤kinci yar覺s覺nda ger癟eklemitir. 20. y羹zy覺l her alanda olduu gibi dihekimliinde de b羹y羹k bir teknik ve teknolojik geliimin yaand覺覺 d繹nem olmutur. Bug羹n羹 kavraman覺n ancak tarihi bilmekle m羹mk羹n olabilecei d羹羹n羹l羹rse dihekimlii meslei tarihini bilmenin bizlere kazand覺raca覺 pek 癟ok yarar olacakt覺r.

Dihekimlii

rnein;

  • Tarihi ila癟 ve tedavi y繹ntemlerinden 癟ada bilimin 覺覺覺nda yeniden yararlanabilmek,
  • Teknik ve teknolojik gelimeleri ve yenilikleri takip ederek meslek yaam覺nda baar覺y覺 yakalamak,
  • Meslei uygularken, olas覺 sosyal ilikilerde etkinlik salamak, meslek prestijini y羹celtmek ad覺na giriimlerde bulunabilecek alt yap覺ya sahip olma imkan覺 edebilmek,
  • Adli bilimler i癟inde 繹nemi gittik癟e artan Adli Dihekimlii ad覺na 繹nemli bilgi taban覺 oluturmak bu yararlardan baz覺lar覺 olarak say覺labilir.

Dihekimlii

Antik alar

Mayalar

M.. 2500 y覺llar覺nda kurulmu, M.S. 300-900 y覺llar覺nda k羹lt羹rlerinin en y羹ksek noktas覺na ulam覺lard覺r. Ta ve metalle 癟al覺mada 癟ok 羹st羹n olmalar覺na ramen a覺z sal覺覺 ile ilgili restoratif ileme rastlanmam覺t覺r. Dilerle ilgili s羹sleme ve 癟ekimlerin dini ve ibadet ama癟l覺 yapt覺klar覺 d羹羹n羹lmektedir. Mayalar bu gibi nedenlerle dilerin kesici kenarlar覺n覺 eelemiler, 癟ounlukla mesial k繹eyi eeleyip distal k繹eyi b覺rakarak 繹zel ekiller oluturmulard覺r. Bu ilemleri bir gurur nianesi olarak kabilenin yal覺 kad覺nlar覺 yapmaktayd覺. Ayr覺ca 羹st kesici dilere ve daha az s覺kl覺kla 羹st premolarlara d羹zg羹n kesilmi ta inleyler yerletirmilerdir.

Aztekler

Aztekler konusunda bilgiler Bernardio de Sahagun (1492-1590) adl覺 keiin arat覺rmalar覺ndan 繹renmekteyiz. Aztekler de Mayalar gibi dilerine k覺ymetli ta inleyler uygulam覺lar, a覺z hastal覺klar覺n覺 ot ve bitkilerle tedavi ettiklerini, 癟羹r羹羹n sebebinin bir kurt olduuna inand覺klar覺n覺, chili ad覺 verilen ac覺 biberi 癟ineyip kurdu 繹ld羹rerek dii tedavi edebileceklerine inand覺klar覺n覺 繹reniyoruz. Yaralar覺n覺 sa癟 telleriyle diktikleri, yemeklerden sonra k羹rdan kulland覺klar覺, dilerini k繹m羹r tozu ile ovup beyazlatt覺klar覺ndan s繹z edilmektedir.

襤nkalar

Dini inan覺lar覺 癟ok kuvvetli olduu i癟in hastal覺klar覺n覺 sadece rahiplere itiraf etmekle kurtulunabilen bir g羹nah olarak bakmakta, di 癟羹r羹羹 ve sallanmas覺ndan g繹kkua覺n覺 sorumlu tutmakdayd覺lar. 羹r羹羹 kurdun oluturduu fikrine bu toplumda rastlanmamaktad覺r. Dilerle ilgili hastal覺klar覺n tedavisinde ise Peru balzam覺 ad覺 verilen bir resinin kullan覺lmas覺n覺 繹nermektedirler. Daha a覺r durumlarda koterizasyon y繹ntemine bavuruyorlard覺. Bu y繹ntem 癟羹r羹k tedavisinde de kullan覺l覺yordu. Ar覺y覺 gidermek i癟in koka bitkisi yapraklar覺 癟iniyorlar, ar覺yan dilerin 癟evrelerine kostik bir resin s羹r羹p gevettikten sonra 癟ubuk yard覺m覺yla sallan覺r hale getirip parmaklar覺n覺 kullanarak 癟ekiyorlard覺. S羹s amac覺yla 繹n dilere yap覺lan inley tarz覺 dolgularda alt覺n yapraklar覺 kaviteye d繹verek uyguluyor, sonra cilal覺yorlard覺. Puberte 癟a覺ndaki gen癟ler s羹s amac覺yla olduu kadar 癟羹r羹kten korunmak i癟in de dileri simsiyah olana kadar aa癟 yapraklar覺 癟iniyorlard覺.

Dihekimlii

Farkl覺 襤lkel Topluluklarda Gelenekler

襤lkel toplumlar basit di hastal覺klar覺n覺n tedavisi i癟in yeni y繹ntemler gelitirmi olsalar da dilerinden bir veya birka癟覺n覺 s覺kl覺kla kabile iareti olarak ya da dini nedenlerle tahrip etmeye devam etmilerdir. Amazonlar vadisinde yaayan baz覺 G羹ney Amerika yerlilerinin piranalara benzemek ve vahi bir g繹r羹n羹m elde etmek amac覺yla anterior dilerini t繹rp羹ledikleri, Kuzey Gr繹nlanddaki Eskimo kad覺nlar覺n覺n botlar覺na pen癟e yapabilmek amac覺yla ay覺bal覺覺 derisini 癟ineyerek ilenebilir hale getirdikleri, bu y羹zden de dilerinin zaman i癟erisinde damak seviyesine kadar a覺nd覺覺 bilinmektedir.

Avusturalyan覺n yakla覺k 1000 mil kuzeybat覺s覺nda bulunan Mercan denizindeki Makkula adas覺 ormanl覺klar覺nda yaayan baz覺 yerli topluluklar覺nda kad覺nlar覺n 繹zel bir topluma girebilmeleri 羹st sa kesici dilerini 癟ektirmeleriyle m羹mk羹n olmaktad覺r. Vietnam覺n dal覺k b繹lgelerinde kesici diler k繹pek gibi g繹sterdii i癟in ya 癟ekiliyor yada damak hizas覺na kadar eeleniyor.

Dihekimlii

Eski T覺pta Hastal覺klar覺n Olu Nedenleri ve Tedavi Y繹ntemleri

襤lkel insanlar hastal覺klara doa羹st羹 g羹癟lerin ve ruhlar覺n sebep olduu, bu k繹t羹 ruhlar覺n ve etkilerinin uzaklat覺r覺lmas覺n覺n b羹y羹c羹 hekim veya rahiplerin dua ve efsunlar覺yla ger癟ekleebileceine inan覺lm覺t覺r. Bilimsel t覺p eski Yunanla birlikte domutur. Tarih boyunca iki hayali patojen, Humoral Patoloji ve dihekimliini dorudan ilgilendiren Di Kurtlar覺 Teorisidir.

Humoral Patoloji; eski Yunandan sonra 襤slam D羹nyas覺n覺 ve Avrupay覺 etkileyen inan覺a g繹re, ate, hava, su, toprak tabakalar覺na kar覺 insanolunda d繹rt s覺v覺 bulunur. Bunlar kan, balgam, kara safra, sar覺 safra olup yenilip i癟ilenler bu d繹rt ana maddeye d繹n羹羹r denmektedir. Bu d繹rt unsurun aras覺nda bir dengenin bulunmas覺 ile sal覺kl覺 olmak m羹mk羹n g繹r羹lmektedir. Bu inan覺a g繹re tedaviler; kan almak, kusturmak, vantuz 癟ekmek, dalamak vb.

Di Kurtlar覺 teorisi; di 癟羹r羹羹ne ve ar覺s覺na die yerleen kurtlar覺n neden olduu, bunlar覺 繹ld羹rerek 癟羹r羹kten korunulabilecei inan覺覺d覺r. Tarihi 癟ok eskilere dayanan bu teori Legand of Worm yani solucan efsanesi olarak adland覺r覺lm覺t覺r. Bununla ilgili en eski bilgiler M..1200-1100 y覺llar覺 aras覺nda M覺s覺rda yaz覺lan Anastasia papirusunda kaydedilmitir.

Dihekimlii

Yak覺n Dou Mezopotamya ve M覺s覺r

M.. 3500-3000 y覺llar覺 aras覺nda Dicle ve F覺rat nehirleri aras覺ndaki verimli topraklarda ilk kez S羹merler gelimi bir medeniyet oluturmulard覺r. Daha sonra b繹lgenin Babil ve Asurlular taraf覺ndan igali ile 羹癟 k羹lt羹r birbirine kaynam覺t覺r. Bu 羹癟 k羹lt羹re ait kil tabletler 羹zerine yaz覺lm覺 yaz覺lar M..7. yy.da yaam覺 olan Asur Kral覺 olan Asurbanipal taraf覺ndan Ninovada yapt覺r覺lan bir k羹t羹phanede toplanm覺t覺r. O tarihlerde Babilde die ne kadar 繹nem verildiini M..1700 y覺l 繹ncesine ait Hammurabi kanununun iki y羹z羹nc羹 paragraf覺nda Bir kimse dierinin dilerini k覺rarsa, ceza olarak onun bu dileri s繹k羹l羹r ifadesinde g繹rmekteyiz. Bu konuyla ilgili en eski belgeler M.. 3000 y覺llar覺nda M覺s覺rda yaam覺 olan ve o zamanki hekim ve dihekimlerinin atas覺 olarak kabul edilen Hesirenin mezar覺ndan 癟覺kar覺lan, tahta bir levha 羹zerine oyulmu resmi ve M.. 2000 y覺l 繹ncesine ait, Babil Kral覺 Assurbanipalin k羹t羹phanesinde bulunan 癟ivi yaz覺s覺 ile yaz覺lm覺 bir levhad覺r.

Assurbanipalin k羹t羹phanesindeki kil tabletler aras覺nda tehis, tedavi ve prognoza ait pek 癟ok bilgi 癟ivi yaz覺s覺 ile ifade edilmitir. Dier taraftan eski Mezopotamyada t覺p uygulay覺c覺lar覺n覺n iki s覺n覺fta topland覺覺, bunlardan birincisinin din adaml覺覺 ve hekimlik aras覺nda karma bir stat羹ye sahip Saray b羹y羹c羹leri olduunu g繹r羹yoruz. Bunlar eitim g繹rm羹 olup y羹ksek s覺n覺fa mensup kabul edilir. Hastalar覺n覺 belirli g羹nlerde ve belirli saatlerde uygulad覺klar覺 b羹y羹lerle iyiletirmeye 癟al覺覺rlard覺. 襤kincisi ise eitim g繹rmeksizin pratikten yetiirlerdi. eitli bitki tohumlar覺n覺 kullanarak iyiletirmeye 癟al覺覺rlard覺. Bunlar saray b羹y羹c羹lerinden daha baar覺l覺yd覺lar.

M覺s覺rda ise hekimlik 癟al覺malar覺n覺n eski krall覺k devrinde balad覺覺, zamanla uzmanl覺k alanlar覺n覺n ortaya 癟覺kt覺覺 anla覺lmaktad覺r. M覺s覺rda t覺p alan覺nda ortaya 癟覺kan bu ihtisaslamay覺 M..5. y羹zy覺l覺n b羹y羹k tarih癟isi Heredot T覺p 癟al覺anlar覺 o ekilde b繹l羹nm羹lerdir ki her biri bir hastal覺覺n iyiletiricisidir ve t羹m 羹lke kimi di, kimi g繹z, kimi de gizli hastal覺klar 羹zerinde ihtisaslam覺 doktorlarla doludur diye anlatm覺t覺r. Zoserin h羹k羹mdarl覺覺 s覺ras覺nda yaam覺 olan ve tarihte bilinen ilk dihekimi olarak an覺lan Hesire (M..2600) yap覺lan kaz覺lar s覺ras覺nda elde edilen bir tablette dii tedavi eden doktorlar覺n en b羹y羹羹 olarak tarif edilmitir. T覺bbi tedavilerle ilgili en temel dok羹manlar papiruslard覺r. Bunlar Hearst, Edwin Smith ve George Elbersin adlar覺 ile an覺l覺rlar. Sonuncusu Leipzig niversitesinde saklanmaktad覺r. Elbers papiruslar覺, George Elbers taraf覺ndan Teb ehrinde bulunmutur. efik Faridin Kahire yak覺nlar覺nda bulduu alt覺n tellerle birbirine bal覺 dilerden oluan k繹pr羹.

M.. 1550 y覺l 繹ncesine ait 21 metre boyundaki Ebers papir羹s羹nde sallanan dileri sabitletiren, di 癟羹r羹klerinde kullan覺lan ila癟larla, aftlar ve di abselerinin tedavilerinden bahsedilmektedir. Edwin Smith papiruslar覺 1862淄e Edwin Smith taraf覺ndan Luxorda bulunmutur. 4,68m. uzunluundad覺r. Her iki taraf覺 da yaz覺l覺 olan, bilinen en eski t覺bbi dok羹mand覺r. Travmatik ve cerrahi sorunlarla ilgili, sorunlar覺 癟ok g羹zel ifade eden bir yaz覺tt覺r. Maksilla ve mandibula k覺r覺klar覺, zigoma perforasyonlar覺, dudak yar覺klar覺n覺n cerrahisinden bahsetmektedir. Ayr覺ca lukse olmu mandibulay覺 yerine yerletirirken ellerin nas覺l kullan覺laca覺 da anlat覺lmaktad覺r. Bu g羹ne kadar ele ge癟irilen en eski protezlerin M.. 500-400 y覺llar覺nda yaam覺 olan Etr羹sklere ait olduu tespit edilmitir. 3-5 mm. geniliinde alt覺n bantlar i癟ine dana diinden oyulmu dilerin yerletirilmesiyle yap覺lan bu k繹pr羹ler, Etr羹sklerin alt覺n d繹mecilii ve per癟inleme sanat覺nda da usta olduklar覺n覺 g繹steriyor.

Eski M覺s覺rl覺lar ve 襤branilerden oluan Fenikeliler imdiki L羹bnanda yaam覺lard覺r. Arkeolojik kaz覺larda ortaya 癟覺kan dilere ait restorasyonlar覺 yapan sanatkar kuyumcular vard覺. Eski Sidon ehri yak覺nlar覺nda M..400 y覺llar覺na ait, i癟erisinde yapay diler ve aletler bulunan g繹m羹t ortaya 癟覺kar覺lm覺, yapay dilerin alt覺n tellerle yandaki dilere balanm覺 olduklar覺 g繹r羹lm羹t羹r.

Dihekimlii

Eski Yunan

Yunan sal覺k tanr覺s覺 Esculap覺n sembol羹 (Asklepius) y覺land覺 ve ad覺na yap覺lan tap覺naklar (Asklepion) ayn覺 zamanda en 繹nemli sal覺k merkezleriydi. M..460-377 y覺llar覺 aras覺nda yaayan Hippocrates Kos (襤slank繹y) adas覺nda domu, burada t覺p okulu kurmu deneysel y繹ntemlere dayal覺 t覺p eitimi vermeye 癟al覺m覺t覺r. Bu nedenle t覺bb覺n temellerinin M..5. y羹zy覺lda Hippokrat taraf覺ndan at覺ld覺覺, yaz覺l覺 dihekimlii tarihinin onunla balad覺覺 s繹ylenebilir.

Hippocrates d繹neminde bir hastal覺k incelendii zaman yaln覺zca semptomlar覺n ortadan kald覺r覺lmas覺na 癟al覺覺lmay覺p, etyolojisi de incelenirdi ve bunlara g繹re tedavi yap覺l覺rd覺. Hippocratesin yaz覺lar覺nda di s羹rmeleri, hastal覺klar覺 ve tedavi metodlar覺 ile ilgili bir癟ok b繹l羹m vard覺r. 襤lk diin ana rahminde olutuu, doumdan sonra anne s羹t羹 ile beslenmeyle gelitii, daimi dilerin 7. ya dolaylar覺nda s羹rd羹羹, baka bir hastal覺k olmazsa 繹m羹r boyu a覺zda kald覺klar覺 bilgileri ona aittir. 羹r羹k etyolojisinde iki endojen, bir eksojen etken ileri s羹rm羹, di kurdu kavram覺na yer vermemitir. Dilerin pozisyon anomalileri, 3. molar s羹rme komplikasyonlar覺, di ar覺 癟eitleri, alveoler abselerde s繹zetmi, ar覺yan diler ve dietlerinin tedavisinde koterizasyon uygulam覺, di 癟ekiminde demirden yap覺lm覺 davyeler kullanm覺t覺r. Meslek ahlak覺na 癟ok 繹nem vermi, Hippocrates And覺 y羹zy覺llarca hekimlere hekimlik kurallar覺n覺 繹reten 繹rnek olmutur, halen hekimlik and覺 olarak kullan覺lmaktad覺r.

Dihekimlii

Orta癟ada Bizans

Bizansl覺 hekim Gregoriusun yaz覺lar覺ndan anla覺ld覺覺na g繹re imparatorluk d繹neminde t覺p ve fen bilimlerinde hi癟bir ilerleme olmam覺, ancak Roma uygarl覺覺 d繹neminde yaz覺lm覺 baz覺 eserler terc羹me edilmitir. Yakla覺k iki y羹zy覺l sonra Amids a覺z ve di hastal覺klar覺 ile ilgili geni bilgiler i癟eren temel t覺bbi bilgiler ansiklopedisini yazm覺t覺r. Paul of Aegina (M.S.625-690) dihekimlii ile ilgili yazd覺覺 kitapta di cerrahisi ile ilgili bilgiler vermi, komu dilerden y羹ksek olan dilerin seviyelenmesi tekniklerini anlatm覺, di talar覺n覺n aletlerle temizlenmesini ilk kez tarif etmitir.

Dihekimlii

襤slam D羹nyas覺

襤lk fetih y覺llar覺nda Arap okullar覺nda Kuran覺n diseksiyonu yasaklad覺覺, 繹l羹 v羹cudunun tabu oluu nedenleriyle fanatik bir 繹reti hakim olmutur. Ancak o devirde temel hijyen kurallar覺, oral hijyenin 繹nemi dini kurallar 癟er癟evesinde Arap d羹nyas覺nda yerlemitir. rnein her abdest almada a覺z覺n 癟alkalanmas覺, misvak kullan覺lmas覺. 635 y覺l覺nda Halife merin bedevi kabilelerini birletirmesinden sonra M羹sl羹manlar覺n d羹nya politikas覺, k羹lt羹r羹 ve 繹reniminin deitii, Abbasiler devrinde fen ve t覺p alan覺nda yenilikler ve ilerlemeler g繹ze 癟arpmaktad覺r. 10. yy.da 襤spanyada M羹sl羹man hakimiyetinin s羹rd羹羹 y覺llarda Cordoba Avrupan覺n en gelimi k羹lt羹r ehri olmutur. 70 k羹t羹phane, 900 halk hamam覺, 50 hastane ve 羹niversitesi vard覺r.

Abul Kas覺m Zahravi

9. yy.da 襤randa yaam覺 olan Ali-襤bn-Sahl Rabban at-Tabari 羹nl羹 bir hekimdir ve Firdavs-al-Hikma adl覺 eseri 850 y覺llar覺nda yaz覺lm覺t覺r. 30 b繹l羹mde 360 konu anlat覺lm覺, be sayfal覺k b繹l羹m羹 diler, a覺z hastal覺klar覺 hakk覺nda bilgi vermektedir. Abubakir Muhammed 襤bn Zakariya al-Razi baz覺 kaynaklara g繹re 230, baz覺 kaynaklara g繹re 184 kitap yazm覺t覺r. El-Fakhir adl覺 eserinde diler, ar覺yan diler, di 癟羹r羹kleri, a覺z kokusu, dietlerinin cerahatlenmesi, piyore ve kanayan dietlerinden s繹z eden 7 b繹l羹m vard覺r.

Abul Kas覺m Zahravi (936-1013) dieti hastal覺klar覺, a覺z hijyeni, tekrarlayan enfeksiyonlarda koterizasyon hakk覺nda bilgilere yer vermi, dilerin 癟ekiminin m羹mk羹n olduunca geciktirilmesini, 癟ekim gerektiinde dietinin diten iyice ayr覺larak, forseps diin 癟evresine iyice yerletirilerek 癟ekilmesi gerektiini belirtmitir. Doal dilerin 繹nemini kavram覺, yanl覺 癟ekim yapmamak i癟in tehiste 癟ok dikkatli olunmas覺 gerektiini vurgulam覺t覺r. Sallanan dilerin salam dilere balanmas覺 gerektiini, bunun i癟in alt覺n tel kullan覺lmas覺 gerektiini, kaybolan dilerin yerine s覺覺r kemiinden yap覺lm覺 dilerin konabileceini, travma sonucu d羹en diin tekrar alveole yerletirilebileceini belirtmitir.

襤bni Sina

襤bni Sina (980-1037) dounun Hippocratesi olarak an覺l覺r. Di tedavisi ile ilgili pek 癟ok ey yazm覺t覺r. Dileri temiz tutman覺n 繹nemini, di ar覺s覺n覺n nedeninin diin i癟indeki s覺v覺lar覺n bas覺nc覺n覺n neden olduunu, diin delinerek bu ar覺n覺n giderilebileceini belirtmitir. Di ar覺s覺 i癟in narkotik etkili baz覺 ila癟lar ve otlar kullanm覺, 癟ene k覺r覺klar覺 i癟in alt覺n tellerle stabilize edilmesini 繹nermitir. Ar覺 duyusunun tiplerini tan覺mlam覺, ar覺 kontrol羹 ve fizyolojisinin temelini atm覺t覺r. Kanun adl覺 eseri t覺p alan覺nda kendinden 繹nce gelen bilgi birikimini i癟erdii ve kendi g繹zlem ve uygulamalar覺n覺n 覺覺覺nda haz覺rlad覺覺 orta 癟a t覺bb覺n覺n yap覺 talar覺ndan biridir.

erefeddin Sabuncuolu

erefeddin Sabuncuolu (1385-1470)Fatih Sultan Mehmet devrinde yaam覺 羹nl羹 bir hekim ve cerraht覺r. Amasya Dar羹ifas覺nda t覺p eitimi alm覺 ve uygulam覺t覺r. T羹rk癟e halk diliyle eserler yazmakta 覺srarl覺 olmutur. K覺tab-覺 cerrahiyet ul-Haniye (Hana sunulan cerrahi kitab覺) 83 ya覺nda yazm覺, cerrahi teknikleri resimlemitir. Di soketlerinin tedavisi, ranula ve kistlerin tedavileri, koterizasyon teknikleri, abse drenajlar覺, 癟ekimler, sallanan dilerin tespiti i癟in alt覺n tellerin kullan覺lmas覺, di talar覺n覺n uzaklat覺r覺lmas覺, k覺r覺klar覺n tedavisi gibi konular覺 kapsamaktad覺r. S覺cak 癟elik pinlerle pulpay覺 kotarize ederek ar覺yan dii tedavi ettii, baz覺 tozlarla dileri beyazlatt覺覺 bilinmektedir. M羹cerrepname yazm覺 olduu son eserdir ve yukar覺daki tedavi metodlar覺n覺 i癟erir.

Dihekimlii

R繹nesans ncesi Avrupa

Kilisenin koyu taassubundad覺r. Tedaviler berberler ve zor vakalarda cerrahlar taraf覺ndan yap覺lmaya balanm覺t覺r. Tedavi metodler覺 eski yunan ve m羹sl羹man hekimlerin yazm覺 olduu kitaplardaki bilgiler esas al覺narak yap覺lmaktad覺r. Guy de Chauliac (1300-1368) dilerin anatomisi ve erupsiyonunu anlatm覺, tedavi y繹ntemlerini evrensel ve 繹zel olmak 羹zere ikiye ay覺rm覺t覺r.

Dihekimlii

15. ve 16. Y羹zy覺l

Bu y羹zy覺lda t覺ptaki ilerlemenin temelini anatomideki r繹nesans oluturur. Leonardo da Vinci (1452-1519); bu 癟ok y繹nl羹 deha t覺bba olduu kadar dihekimliine de b羹y羹k hizmetlerde bulunmutur. Maksiller sin羹s羹 tan覺mlam覺, molar ve premolar fark覺n覺 ortaya koymutur. Giovanni da Vigo (1460-1525) di kavitelerinin alt覺n yapraklarla doldurulabileceini belirtmi, sal覺kl覺 dilerin insan psikolojisi ve fizyolojisi 羹zerindeki rol羹n羹n羹n 繹nemini 繹yle belirtmitir; Diler estetii, 癟inemeyi ve konumay覺 salar. O halde dilerin tedavisi dikkat, 繹zen ve youn 癟al覺ma gerektirir.

Cardanus (1501-1564) dilerin fokal enfeksiyon kayna覺 olabilecei fikrini tarihte ilk ortaya atand覺r. Andreas Vesalius (1514-1564) dilerin kemik olmad覺覺n覺, kar覺t di kay覺plar覺nda bolua doru uzad覺覺n覺 ifade etmi, ilk defa pulpan覺n anatomisini a癟覺klam覺, dilerin kapan覺覺n覺 inceleyip 癟izimle ifade etmitir. Y羹zy覺llar boyunca inan覺ld覺覺 gibi kad覺nlarda erkeklere g繹re daha az di olmad覺覺n覺 ilk a癟覺klayan odur. rencisi Matteo Realdus Colombo (1516-1559) fetusu keserek di follik羹llerini bulmutur. Eustachius (1520-1574) Abducens siniri, boaz ve boyun kaslar覺n覺 tarif etmi, di anatomisi ve histolojisini anlatan Libellus de Dentibus kitab覺n覺 yazm覺t覺r. 30 k覺s覺m halinde dental morfolojiyi, histolojiyi ve fizyolojiyi, dilerin oluumunu, pulpa odalar覺n覺 anlatmaktad覺r.

Dihekimlii

17. Y羹zy覺l

D繹nemin en 繹nemli bilimsel olgusu kan dola覺m覺n覺n tan覺mlanm覺 olmas覺d覺r. Yine bu y羹zy覺lda mikroskobun kefi bilim d羹nyas覺nda yeni ufuk a癟覺lm覺t覺r. Bu bulu sayesinde Anton Van Leewenhoek (1682-1723) dentin t羹b羹llerinin ve die yap覺an bakterilerin varl覺覺n覺 kefetmitir. Kornelis Solingen (1641-1687) parulis ve epulis ameliyatlar覺, di 癟ekimleri yapm覺, daha da 繹nemlisi a覺z muayenesinde ilk defa a覺z aynas覺 kullanm覺t覺r. Bu d繹nemin en 繹nde gelen ismi 1560-1634 y覺llar覺nda Almanya ve 襤svi癟rede yaam覺 olan cerrah Wilhelm Fabry Von Hildendir. Observations and Counsels isimli kitabinda di 癟ekimleri, epulis ameliyatlar覺, damak defektleri i癟in haz覺rlad覺覺 maksillofasial protezler 羹zerinde durmutur. Bir癟ok aletin mucididir. Di hastal覺klar覺 ve trigeminal nevralji aras覺ndaki ilikiyi a癟覺klam覺, reimplantasyon uygulamalar覺ndan bahsetmitir.

Dihekimlii

18. Y羹zy覺l

Bu y羹zy覺lda Fransa Avrupan覺n en gelimi ve k羹lt羹rel anlamda da en zengin 羹lkesidir. Frans覺z parlementosu di癟i pratisyenler, g繹z doktoru, 癟覺k覺k癟覺 ve k覺r覺k癟覺lar gibi uzmanlar da dahil pek 癟ok kii i癟in Paris ve 癟evresinde 癟al覺ma izni vermeden 繹nce cerrahlar komitesi taraf覺ndan s覺nanma zorunluluu getirmilerdir. Pierre Fauchard (1678-1761) modern dihekimliinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. 1723淄e yazm覺 olduu Cerrah Di癟iler ve Di Tedavisi zerine Yaz覺lan Tez isimli kitab覺 1728淄e bas覺lm覺t覺r. 襤ki cilt ve 863 sayfa olan bu kitap dihekimlii ile ilgili en 繹nemli kitapt覺r. Dihekimliinin b羹t羹n alanlar覺 bu kitapta ilenmitir. Fikir ve uygulamalar覺n覺n bir癟ou bu g羹n dahi ge癟erliliini kaybetmemitir.

K繹kleri salam kronlar覺 harap dilerde k繹k kanal覺n覺n i癟ine vidal覺 diler per癟inlemi, hatta bunlar覺 k繹pr羹 aya覺 olarak da kullanm覺t覺r. Su ayg覺r覺 dilerinden tek par癟a halinde haz覺rlad覺覺 羹st ve alt di dizilerini arka u癟lar覺ndan 癟elik yaylarla birbirine balam覺, daha sonra saa sola doru hareket kabiliyeti vermesi i癟in spiral yaylar kullanm覺t覺r. S羹t dilerinin normal deime zaman覺na kadar a覺zda muhafaza edilmesi gerektiine dikkat 癟ekmitir. Kiiden kiiye di transplantasyonu 癟al覺malar覺 yapm覺t覺r. Parsiyel ve total protezler, bireysel k繹pr羹lerin nas覺l yap覺laca覺 anlat覺lm覺t覺r. Di 癟ekimi ve cerrahisi i癟in kulland覺覺 aletlerle de yenilik getirmi, 癟ekim yap覺l覺rken hastay覺 繹zel koltua oturtup sa覺na, nadiren de arkas覺na ge癟ilerek 癟ekim yap覺lmas覺n覺 s繹ylemitir. Pivolar yapm覺, ilk defa emaye kullanarak porselen di tekniinin temellerini atm覺t覺r.

Claude Mouton protez konusunda ilk kitab覺n yazar覺d覺r. B繹l羹ml羹 protezlerin tutuculuunu artt覺rmak i癟in kroeler 繹nermitir. Etienne Bourdet (1722-1789) marginal periodontitislerin skorb羹te bal覺 olmad覺覺n覺 buradaki birikintilerin asidik ve korosiv hale gelerek kemie zarar verdiini ortaya koymutur. Tedavi olarak ileri vakalarda di etinin cep taban覺na kadar cerrahi m羹dahale ile kesilip 癟覺kart覺lmas覺n覺 ve k繹k y羹zeyinin temizlenmesi gerektiini belirtmitir. Ortodonti konusunda da 癟al覺malar yapm覺, 癟apra覺kl覺klarda birinci premolarlar覺n 癟ekilebileceini, kanin ve kesicilerin ortodontik ipliklerle distale 癟ekilerek sorunun 癟繹z羹lebileceini 繹nermitir.

Dihekimlii

19. ve 20. Y羹zy覺l

Protezlerde organik maddelerin kullan覺lmas覺n覺n insan sal覺覺 a癟覺s覺ndan tehlike oluturduunun g繹r羹lmesi yeni protez materyali 羹retmek i癟in 癟abalara neden olmutur. Bu konuda isim yapan kii Parisli bir eczac覺 olan Alexis Duchateau (1714-1792) kendisi i癟in porselen di yapmay覺 d羹羹nm羹, dihekimi olmad覺覺 ve o y羹zden iyi 繹l癟羹 alamad覺覺 i癟in baar覺s覺z olmutur. Parisli dihekimi Nicolas Dubois de Chemant (1753-1824) ile tan覺t覺ktan sonra onun katk覺lar覺yla baar覺ya ulam覺t覺r. Chament buluu gelitirmek i癟in 癟ok fazla 癟al覺arak zor bir baar覺 elde etmi, 19. yy.da Giuseppangelo Fonzi taraf覺ndan bireysel olarak f覺r覺nlanan porselen dilerin yap覺lmas覺na kadar pop羹laritesini korumutur.

Dihekimlii

Giuseppangelo Fonzi

1820 y覺llar覺nda Parisde kral覺n 繹zel doktoru ve dihekimi olarak isim yapan Christophe Francois Delabarre (1787-1862) ilk kez g羹m羹ten 繹l癟羹 ka覺覺 imal ederek yumuat覺lm覺 mumla 繹l癟羹 almay覺 denemitir. Joseph Gall (1779-1849) parsiyel protezlerin a覺zda tutunabilmesi i癟in kroelere gerek olduunu ve bunun ne ekilde salanaca覺n覺 resimlerle a癟覺klam覺t覺r. 1844烽erde 繹l癟羹 maddesi olarak al癟覺 kullan覺l覺rken 1857淄e Charles Stand s覺cak suda yumuayabilen, a覺z 覺s覺s覺nda sertleebilen ve deiik balmumlar覺ndan elde edilen bir 繹l癟羹 maddesi elde etmitir. Sten癟 ad覺 verilen bu madde g羹n羹m羹zde de kullan覺lmaktad覺r.
1903 y覺l覺nda Charles Henry Land (1878-1919) Detroitde platin folyo kullanarak ilk porselen jaket kronu imal etmitir. 1935淄e ilk kez akrilik prorezler yap覺lm覺, 1937淄e Amerikada souk akriller kullan覺m alan覺na girmitir. 襤lk fonksiyonel 繹l癟羹 alma y繹ntemi bu y羹zy覺lda ger癟eklemi, al覺nan 繹l癟羹lerde kapan覺 ve dolay覺s覺yla okl羹zyon kavram覺 gelimitir.

Anestezi: 19. yy.覺n ikinci yar覺s覺nda cerrahi ve dihekimliindeki en 繹nemli bulu narkozun kullan覺lmaya balanmas覺d覺r. 1772淄e Joseph Priestley taraf覺ndan bulunan azotoksit 1844 y覺l覺nda Horrace wells taraf覺ndan ilk defa kullan覺lm覺t覺r. 1845淄e James Y.Simpson kloroformun narkotik etkisini kefetmi, cerrahide ve di 癟ekiminde 癟ok kullan覺lan bir madde olmutur.

Lokal anestezi 1860淄a Wohler ve Nieman taraf覺ndan kokainin bulunmas覺yla balam覺t覺r. 1885淄e ilk defa Halsted di 癟ekimi i癟in kokain kullanarak mandibular anestezi yapm覺t覺r. 1905淄e Braun kokaini adrenalinle beraber kullanmay覺 denemi, ayn覺 y覺l Einthornun novakain sentezini baarmas覺yla kokain yava yava terkedilmeye balam覺, yerini novakaine b覺rakm覺t覺r.

Sterilizasyon: Kuru 覺s覺tma ile buhar bas覺nc覺 (otoklav) ya da kimyasal buhar bas覺nc覺 kullan覺larak sterilizasyon yapan aletler gelitirilmitir. 1861淄e Semmel Weis 癟apraz enfeksiyonda hijyenin 繹nemini vurgulam覺, bu ama癟la 1880烽erde cerrahi aletlere ve cerrahlar覺n ellerine karbolik asit p羹sk羹rt羹lm羹, 1885淄e ilk defa yap覺lan koton cerrahi eldivenler yerine 1890淄a William Halsted taraf覺ndan 繹nerilen lastik eldivenler kullan覺lmaya balanm覺t覺r.

Radyografi: Wilhelm Conrad Roentgenin (1845-1923) 8 Ekim 1895猓e kefettii X 覺覺nlar覺 19. yy.覺n dihekimliini ilgilendiren en son bulutur. Bu tarihten 14 g羹n sonra endodontik tedavilerde kulland覺覺 繹zel dolgu pat覺 ile 羹n yapm覺 olan O.Walkhoff, Roentgene kendi dilerinin filmini 癟ektirmi, 25 dakika 覺覺n verilerek 癟ekilen bu radyograf tarihe ilk di radyograf覺 olarak ge癟mitir.

Dihekimlii Eitimi: Dihekimlii i癟in parlak bir devir olarak kabul edilen 19. yy. 覺n ilk yar覺s覺nda d羹nyan覺n ilk dihekimlii okulu olan Baltimore College of Dentistry Chap覺n Aaron Harris ve arkada覺 Horace Hayden taraf覺ndan ABDde kurulmutur.

Dihekimlii

T羹rkiyede Dihekimlii Tarihi

襤stanbul Dihekimlii Okulu a癟覺l覺ncaya kadar Osmanl覺 devrinde di癟ilik sanat覺 cerrahlar覺n ve g繹rg羹ye dayanarak kendini yetitirmi kiilerin elindeydi. Anadoluda 1399淄a yapt覺r覺lan ilk hastane Y覺ld覺r覺m Dar羹ifas覺n覺n dihekimi kadrosu bulunmazken, 1557 tarihli S羹leymaniye Dar羹ifas覺n覺n iki cerrah kadrosu bulunduu, bunlar覺n dihekimlii uygulamalar覺 yapabilecek yetkileri olduu g繹r羹lmektedir.

Cemil Topuzlu ve K繹semihal Halit azi

1908淄e askeri t覺p k繹kenli Dr. Cemil Topuzlu ve Dr.Halit azi Beyin di癟ilik mektebi kurmakla g繹revlendirilmeleri ile dihekimlii eitiminin okullarda verildii yeni bir d繹nem balam覺t覺r. Kad覺rgadaki ahap bir binada hizmete girmi, 22 Kas覺m 1908淄e b羹t癟esi oluturularak resmi bir yap覺ya kavuturulmu, 28 Ekim 1909淄a fiilen 繹retime balam覺, ilk mezunlar覺n覺 30 Temmuz 1911淄e vermitir.

Bu okulun a癟覺lmas覺n覺 salayan Prof.Dr.Halit azi (K繹semihal) 1869淄a doru. Galatasaray Lisesi ve Askeri T覺bb覺yede parlak bir 繹renci idi. M羹ir Prof.Dr.Cemil Topuzlu Paa (1866-1958) nin yan覺nda asistan oldu. Askeri T覺bb覺yede m羹ze direkt繹r羹 ve k羹癟羹k cerrahi profes繹r羹 iken dihekimliini 繹rendi ve Cemil Topuzluyu ikna ederek 1909 da dihekimlii okulunu a癟t覺. 1921 de 繹l羹nceye kadar okulda hocal覺k yapt覺.

19. y羹zy覺ldan itibaren Osmanl覺 Devletinde belgesiz di hekimliinin yap覺lmas覺 yasaklanm覺t覺r. 18 Kas覺m 1908淄e t覺p fak羹ltesinin a癟覺lmas覺n覺n ard覺ndan 22 Kas覺m 1908淄e di hekimlii fak羹ltesinin de a癟覺lmas覺 karar覺 al覺nm覺t覺r. 襤lk dekan Cemil Topuzlu y繹netiminde bir kadro oluturulmu ve 1500 lira ile Dar羹lf羹nun Osmanl覺 T覺p Fak羹ltesi Di癟i Mektebi kurulmutur. Cumhuriyetin ilan覺ndan sonra 襤stanbul niversitesi kurulduunda da bu okul t覺p fak羹ltesinden ayr覺lm覺 ve 襤stanbul niversitesi Di Hekimlii Fak羹ltesi ad覺n覺 alm覺t覺r. Ard覺ndan da 22 Kas覺m T羹rk Di Hekimleri G羹n羹 olarak kutlanmas覺na karar verilmitir.

Kad覺rgadaki 襤lk Di癟ilik Mektebi

1934淄e Ord.Prof.Dr.Alfred Kantorowitz (1880-1962) Almanyadan T羹rkiyeye geldi. 1949淮 kadar 襤stanbul Dihekimlii Fak羹ltesinde 繹retim 羹yesi olarak 癟al覺an Kantorowitz pek 癟ok 繹renci yetitirdi ve eitimde reformlar yapt覺. 1933猓e yap覺lan niversite Reformuna kadar Di癟i ve Eczac覺 mektepleri T覺p Fak羹ltesine bal覺 olarak y繹netilirken 31 Temmuz 1937淄e kadrolar覺 birbirinden ayr覺larak Dihekimlii Y羹ksek Okulu, 11 Temmuz 64 y覺l覺nda 襤stanbul niversitesi Dihekimlii Fak羹ltesi haline getirilmitir. 襤lk dekan覺 Prof.Dr. S.襤smail G羹rkand覺r.

襤stanbul niversitesi Di Hekimlii Fak羹ltesi

Kurulu y覺llar覺nda Kad覺rgada balay覺p 1925 y覺l覺ndan sonra Beyaz覺t meydan覺ndaki binada devam eden eitim 1970 y覺l覺ndan bu yana apada ina edilen yeni binas覺nda s羹rd羹r羹lmektedir.

[Kaynak: tdo.org.tr]