Etiket: Kanser hastal覺klar覺

Mantarlar

Mantarlar (Fungi), 癟ok h羹creli ve tek h羹creli olabilen 繹karyotik canl覺lar覺 kapsayan bir canl覺lar alemi ve apkal覺 mantarlar覺n t羹m羹ne halk aras覺nda verilen genel add覺r. Halk aras覺nda K羹f mantar覺, Pas mantar覺, Rast覺k mantar覺, Maya mantar覺, Mildiy繹 mantar覺, apkal覺 mantarlar, kav mantar覺, Puf mantar覺 gibi 癟eitli isimlerle an覺lan b羹t羹n mantarlar, mantarlar (Fungi) alemi i癟ersinde incelenirler. Latince Fungi mantarlar, Fungus ise mantar anlam覺ndad覺r. D羹nyan覺n heryerinde bulunurlar. Fazla nemli yerlerde daha 癟okturlar. Yery羹z羹nde 1,5 milyon kadar mantar t羹r羹 olduu d羹羹n羹lmekte ise de g羹n羹m羹zde sadece 69.000 kadar t羹r羹 tan覺mlanm覺t覺r. ou insan, mantarlar覺n bitki olduunu d羹羹nmektedir, ancak mantarlar bitki deildir. 羹nk羹 mantarlar kendi besinlerini 羹retemezler.

Bulunduklar覺 yaam ortam覺ndaki dier canl覺lara uygun olarak genetik farkl覺l覺klar g繹steren mantarlar覺n bu 繹zellikleri, hayat zincirinin devam覺 i癟in 癟ok 繹nemlidir. Mesel璽 hemen hemen b羹t羹n bitkilerin, organik besinlerle beslenen mantar ve k繹kmantarlar覺 ile ortak bir hayatlar覺 vard覺r. Ve zannettiimiz gibi mantarlar aa癟lar覺n suyunu emen basit birer asalak deillerdir.

Mantar

K繹k mantarlar覺, 癟imen 癟al覺 ve aa癟lar覺n k繹klerini sar覺p i癟lerine n羹fuz eder. B繹ylece su emme b繹lgesini y羹zlerce kat geniletirler. B繹ylelikle bitkinin su aramas覺na katk覺da bulunmu olurlar. Bu ayn覺 zamanda topra覺n su tutma kapasitesini de art覺r覺r. stelik bu yard覺mlama bitkilerdeki hastal覺klar覺n da 繹n羹ne ge癟er. Mantarlar覺n ormanlardaki dier organizmalarla olan bu ilikileri, daha yeni yeni anla覺lmaya balanm覺t覺r. Bug羹n kesin olarak bildiimiz ey, mantarlar覺n kompleks bir yap覺 sergiledii ormanlar覺n, sal覺kl覺 bir ortama sahip olduudur. Yani mantarlar, yaad覺klar覺 b繹lgenin sal覺k g繹stergeleridir.

Arat覺rmac覺lara g繹re bug羹n, Avrupada k繹kmantarlar覺n yakla覺k %50si kaybolmutur. Bu veri, ekolojik bir fel璽ketin habercisidir. 羹nk羹 mantarlar覺n kaybolmas覺 ile 癟eitli hastal覺klar ormanlar覺 tehdit etmeye balam覺t覺r. Bu durum b繹ceklerden, kulara ve memelilere kadar t羹m canl覺 t羹rlerini tehdit etmektedir.

Mantarlar覺n azalmas覺yla birlikte nem oran覺 d羹mekte, a癟覺a 癟覺kan toprak, r羹zgarla da覺lmakta ve 癟繹lleme balamaktad覺r. B繹ylece ekosistemin ta覺ma kapasitesi zay覺flamakta ve insan n羹fusu dahil t羹m bask覺 unsurlar覺 kar覺s覺nda, 癟evrenin direnci k覺r覺lmaktad覺r.

D羹nyada insanlar覺n douuyla birlikte, insanlar tabiatta haz覺r bulduklar覺 yiyeceklerle zorunlu olarak ilgilenmilerdir. 羹phesiz ki ilk insanlar覺n yenen ve zehirliler konusunda bilgileri yoktu. Elde ettikleri bilgileri hayatlar覺n覺 kaybetmek pahas覺na 繹renmilerdir. Bu 繹renme ancak yerleme yerleri 癟evresinde, dar bir alanda kalm覺t覺r.

Mantar

襤lk yaz覺l覺 belgeler, M.S. 79 y覺llar覺nda yaam覺 olan Plinius taraf覺ndan kaleme al覺nm覺t覺r. Yazar覺n belirttiine g繹re; Roma Kral覺 Neronun olu, annesi, muhaf覺z alay覺 komutan覺 ve arkadalar覺 mantar zehirlenmesinden hayatlar覺n覺 kaybetmilerdir. Tarihi bilgilere g繹re, Buda dininin kurucusu Siddhaerta Gotama, 1534 y覺l覺nda Papa Klemens VII, 1740 y覺l覺nda Bavyere Kral覺 Karl VII, bunlardan baka F繹rdere Mozarts kendisi, kar覺s覺, 癟ocuklar覺 ve arkadalar覺 ile birlikte bilmeyerek yedikleri zehirli mantarlardan hayatlar覺n覺 kaybetmilerdir.

Antik 癟alardan beri varl覺覺 bilinen mantarlara insanlar覺n ilgisi g羹n羹m羹zde de devam etmektedir. Eski in, M覺s覺r, Roma ve Yunan uygarl覺klar覺nda mantarlar覺n gerek besin olarak gerekse ila癟 yap覺m覺nda kullan覺ld覺klar覺 bilinmektedir. Aztek ve Mayalar覺n g羹n羹m羹ze kadar ulaan eserlerinde mantar fig羹rlerine olduk癟a s覺k rastlanmaktad覺r. Amerikan yerlilerinin zehirli bir t羹r olan Amanita muscaria Pers dini ayinlerinde keyif verici olarak kullanmalar覺 olduk癟a a覺rt覺c覺d覺r. 襤ngiliz arkeoloji kay覺tlar覺na g繹re puf mantarlar覺 ile kav mantar覺n覺n yakla覺k 2000 y覺l 繹nce kanamalar覺 durdurmak amac覺 ile kullan覺ld覺覺 anla覺lmaktad覺r. Eskiden sadece doadan toplan覺p t羹ketilen mantarlar, ilk defa 16. y羹zy覺lda Fransada k羹lt羹re al覺nm覺t覺r. Daha sonra bu alanda yap覺lan 癟al覺malar gelierek devam etmi ve g羹n羹m羹zde 繹zellikle gelimi 羹lkelerde 繹nemli bir sanayi kolu haline gelmitir. T羹rkiyede k羹lt羹r mantar覺 羹retimi ile ilgili ilk 癟al覺malar 1960烽ar覺n ilk y覺llar覺nda balam覺, daha sonraki y覺llarda mantar t羹ketim al覺kanl覺覺n覺n artmas覺yla mantar yetitiricilerinin say覺s覺 da artm覺t覺r. Bu nedenle g覺da ihtiyac覺n覺n kar覺lanmas覺 ve ekonomik olmas覺 sebebiyle k羹lt羹r mantar覺 yetitiricilii d羹nyada olduu gibi 羹lkemizde de h覺zla artmaktad覺r. Makromantarlar dier 繹zelliklerinin yan覺nda 癟ok uzun zamandan beri insanlar taraf覺ndan kullan覺lan doal kaynaklardan biridir. Tarih boyunca bir癟ok hastal覺覺n tedavisinde mantarlardan haz覺rlanm覺 ila癟lar kullan覺lm覺t覺r. G羹n羹m羹zde makroskobik mantarlar覺n bir癟ok konuda t覺bbi etkiye sahip olduklar覺 bilinmektedir. Makromantarlar antibiyotik, antibakteriyal, antifungal, antiviral, antiprotozoal etkilerinin yan覺 s覺ra ba覺覺kl覺k sistemi d羹zenleyici, karacier koruyucu, kollesterol 繹nleyici, diyabet 繹nleyici etki g繹sterirler.

Mantarlar, klorofilsiz, heteretrof, ipliksi yap覺da, spor oluturan, parazit, saprofit ve simbiyoz olarak yaayan 繹karyotik organizmalard覺r. Doada geni yay覺l覺m g繹steren bu canl覺lar ekosistemdeki enerji d繹ng羹lerinin genel d羹zenleyicisi olarak bulunurlar. Baz覺 mantarlar otsu ve odunsu bitkilerin su temin etmelerine, 繹l羹 organik maddelerin par癟alanmas覺na yard覺mc覺 olurken, baz覺lar覺 bitki ve hayvanlar 羹zerinde parazit olarak yaamalar覺 sonucunda 繹nemli ekonomik kay覺plara neden olmaktad覺r. Baz覺 t羹rleri ise alglerle ortak bir yaam i癟ine girerek Liken ad覺 verilen organizmalar覺n yap覺s覺na kat覺l覺rlar. Mantarlar bu 繹zelliklerinin yan覺nda maddelerin biyolojik d繹n羹羹m羹nde, 繹zellikle mineralleme ve humuslamada 繹nemli rol oynarlar. Mantarlar zehirli maddeler 羹retmeleri yan覺nda, b羹nyelerinde a覺r metal biriktirmeleri ile de 繹nem ta覺rlar. Bu maddeler bak覺r, c覺va, 癟inko, g羹m羹, kadmiyum, kobalt, kurun, mangan, molibden, nikel, selenyum, sezyum, stronsiyum, talyum, uranyum eklinde verilebilir. Mantarlar b羹nyelerinde biriktirdikleri a覺r metal nedeniyle kirlilik indikat繹r羹 olarak da kullan覺l覺rlar.

Mantarlar覺n vejetatif yap覺s覺 silindirik t羹ps羹 iplik癟iklerden meydana gelmitir. Bu t羹ps羹 iplik癟iklerin her birine hif ad覺 verilir. Hifler bir araya gelerek a eklinde bir yap覺 olutururlar. Buna miselyum denir. Miselyumlardan mantar覺n esas vejetatif yap覺s覺 olan tallus meydana gelir. Mantarlar覺n 癟eper yap覺lar覺 癟ounlukla kitin i癟erir. Baz覺 mantarlarda ise sel羹lozdur. Bir癟ok mantarda 癟eper yap覺s覺 saf kitin sel羹loz deildir. Bu ana 癟eper maddelerine t羹r ve hifin yap覺s覺na bal覺 olarak lignin, kalloz ve dier baz覺 organik maddeler girebilir. H羹crelerinde bir veya daha fazla say覺da 癟ekirdek ve her 癟ekirdek i癟inde mutlaka bir 癟ekirdek癟ik bulunur. N羹kleus i癟inde 2-8 aras覺 kromozom bulunur.

Mantarlar klorofilsiz ve genel olarak renksizdirler. Fakat baz覺 t羹rlerin 繹zellikle 癟eperlerinde melanin maddesinin birikmesiyle koyu bir renk ortaya 癟覺kar. Yedek besin maddesi olarak glikojen, ya ve bazen de mannitol depo eder, niasta bulunmaz.

Mantarlar hem eeysiz hem de eeyli olarak 羹rerler. Eeysiz 羹reme 癟eitli sporlarla meydana gelir. Suda yaayanlarda kam癟覺l覺 ve 癟覺plak zoosporlar vas覺tas覺yla, karada yaayanlarda ise sporangium (kapal覺 keseler) ad覺 verilen spor keseleri i癟inde oluan endospor veya hiflerin ucunda oluan ekzosporlar ile 羹reme salan覺r. Eeyli 羹reme ise izogami (birleen gametlerin morfolojik yap覺lar覺 ayn覺, fizyolojik 繹zellikleri farkl覺), anizogami (gametler kam癟覺l覺 biri b羹y羹k, dieri k羹癟羹k), oogami (gametlerden biri b羹y羹k ve kam癟覺s覺z, dieri k羹癟羹k ve kam癟覺l覺), gametangiogami ve somatogami ile ger癟ekleir.

Mantar

Mantar Zehirlenmesi Nedir?

Baz覺 apkal覺 mantarlar覺n i癟erdii zehirlii bileiklerin neden olduu hastal覺k belirtileri mantar zehirlenmesi ya da misetismus olarak tan覺mlan覺r. Zehirli olduu belirlenen mantarlar zehir etkisi g繹steren baz覺 bileikleri ihtiva ederler. Bunlar; Amanitin, Alloviroidin, Crustilinol, Dermocybin, Gyromitrin, 襤botenik asit, 襤lludin, 襤nvolitin, Koprin, Muscarin, Muscimol, Muscozone, Naemotolin, Orellanin, Phalloidin, Phallisin, Pistillarin, Virodin, Xerocomik asit vb. Belirtilerin iddeti yenen mantar miktar覺na g繹re deiiklik g繹sterir. Mantar覺 yedikten sonra ilk belirtilerin g繹r羹lmesine kadar ge癟en s羹reye latent d繹nem denir. Lamelli (gilli) apkal覺 mantarlardan imdiye kadar yakla覺k olarak 4000 t羹r tespit edilmi ve ancak bunlardan 30 veya 40第彫覺n zehirli olduu anla覺lm覺t覺r. Zehirli olanlar覺n zehirli olduklar覺na dair y羹zeylerinde herhangi bir iaret yoktur.

Mantar Zehirlenmelerinde Nas覺l Davran覺l覺r?

Hasta ilk imk璽nda hemen doktora g繹sterilmelidir. Doktor gelmeden 繹nce, k羹癟羹k dile dokunmakla veya i癟inde tuz eritilmi 覺l覺k su, tuzlu yas覺z ayran veya baka bir kusturucu i癟irmekle hasta kusturulmaya 癟al覺覺lmal覺d覺r. Mide ve kar覺n ar覺lar覺 s覺cak bir eyle bast覺rmak suretiyle teskin edilebilir. Eer hasta ateli ise, aln覺na ve beline bir buz kompresi konulmal覺d覺r. Kalp faaliyeti (eer ihtiya癟 varsa), kuvvetli koyu kahve ile veya tuzlar koklatarak tahrik edilmelidir. Eer hasta bayg覺n ise, uursuz ise, y羹z羹ne souk su serpmeli veya amonyak buhar覺 teneff羹s ettirilmelidir. Ay覺ltmak i癟in asla hi癟bir alkoll羹 i癟ki kullan覺lmamal覺d覺r. Nihayet, laboratuar muayenesi i癟in mide kusmuklar覺 muhafaza etmek esast覺r, 癟羹nk羹 bunlara dayanarak daha sonraki t覺bbi m羹dahale tayin edilecektir.

Halk aras覺nda zehirli ve yenen mantarlar覺n birbirinden ayr覺lmas覺n覺 salad覺覺 ileri s羹r羹len aa覺daki inan覺lar覺n hi癟bir bilimsel deeri yoktur.

 • Mantar kopar覺l覺nca zehirli ise i癟 k覺sm覺n覺n rengi hemen mavileir.
 • Mantar g羹m羹 bir ka覺k veya para ile kaynat覺ld覺覺nda, mantar zehirli ise g羹m羹 karar覺r.
 • Zehirli mantarlar覺 salyangozlar yemezler.
 • Ho kokulu ve lezzetli olan ve apkas覺ndan bir par癟a kopar覺ld覺覺nda i癟 k覺sm覺n覺n rengi deimeyen mantarlar tehlikesizdir.
 • ay覺rlarda yetien mantar t羹rleri zehirsizdir.
 • Aa癟lar 羹zerinde yetien mantarlar zehirsizdir.
 • Tuzlu veya sirkeli suda kaynatmak mantar覺n zehirliliini ortadan kald覺r覺r. Zehirli veya yenen mantarlar ayr覺 ayr覺 topraklarda yetiir.
 • Kurutulmu mantar zehirli deildir.
 • Piirmek mantar覺n zehirliliini ortadan kald覺r覺r.
 • Mantar覺 yourt ile birlikte yemek zehirlemeyi 繹nler.
 • Canl覺 odunda gelien mantarlar zehirsiz, 繹l羹 odundakiler zehirlidir.
 • 襤lkbaharda 癟覺kan mantarlar yenilebilir.
 • Yan覺nda pasl覺 demir par癟alar覺 bulunan mantarlar zehirlidir.
 • K覺r覺ld覺覺 veya ezildii zaman s羹t gibi s覺v覺 ak覺tan mantarlar zehirlidir.
 • Y羹zeyi yap覺kan olan mantar t羹rleri zehirlidir.

Mantarlar as覺l olarak 羹癟 gruba ayr覺l覺r.

 1. Yenen mantarlar doada kendiliinden yetien mantarlard覺r. 2000-3000 civar覺nda t羹r羹 vard覺r. 襤nsanlar, yene mantarlar覺n biyolojik 繹zellikleri ile yetime yerlerinin 繹zelliklerini tespit ederek tabiat artlar覺n覺 temin etmek suretiyle mantarlar覺 yetitirmeleriyle k羹lt羹r mantarc覺l覺覺 ortaya 癟覺km覺t覺r.
 2. Zehirli mantarlar doada kendiliinden yetien mantarlar olup, bilmeyerek yenildiinde insan覺, zehirleme yolu ile hastaland覺ran, daha ileri safhalarda insan覺 繹ld羹rebilen mantarlardand覺r. Bunlar say覺 olarak 70 kadar t羹re sahip olup, bunlar覺n i癟inde 10 t羹r羹 gerekli tedavi olmazsa 繹ld羹r羹r. Dier t羹rleri zehirler fakat 繹l羹m meydana getirmez.
 3. Yenmez mantarlar doada 癟ok s覺k rastlanan bu mantarlar覺n 1500-2000 kadar t羹r羹 vard覺r. Bu mantarlar g繹r羹n羹羹, sertlii, rengi, kokusu ve iyi bir g覺da deeri olmad覺覺 i癟in yenmez olarak tan覺mlanm覺t覺r. Bu mantarlar yemeklik olarak kullan覺ld覺覺nda haz覺ms覺zl覺k gibi rahats覺zl覺klar verir, fakat insan覺 zehirlemezler.

Mantar

Tedavide Mantarlar

Mantarlar覺n, yaam alanlar覺n覺n sal覺k g繹stergesi olduunu belirtmitik. imdi ise bozulan ekosistemin yeniden eski s覺hhatine kavuturulmas覺nda, mantarlar覺n ne gibi bir katk覺lar覺n覺n s繹z konusu olduuna bakal覺m:

Washingtondaki Battelle laboratuarlar覺; bilimi, 癟evre sal覺覺n覺 gelitirmek i癟in, k璽r amac覺 g繹zetmeden kullanan bir kurulutur. ABD ve dier 羹lkeler, zehirli at覺klardan kurtulmak i癟in 癟eitli 癟繹z羹m yollar覺 arat覺ran bu kurulutan yararlanmaktad覺rlar.

Dr. Jack Word taraf覺ndan bir ka癟 y覺ld覺r s羹rd羹rmekte olduu deneyler sonunda olduk癟a ilgin癟 eyler kefetti. 襤lk yapt覺覺 癟al覺malar, istiridye mantarlar覺n覺n a覺r petrol羹 par癟alayabildiklerini ve zehirli ve inat癟覺 polycyclic aromatic hydrocarbons (PHA)覺n %97sinden fazlas覺n覺 ve alkanilerin %80烹nden fazlas覺n覺 ayr覺t覺rabildiklerini g繹stermitir.

Burada yap覺lan bir deneyde, i癟ine dizel ya覺, motor ya覺, benzin ve dier petrol 羹r羹nleri ile kar覺t覺r覺lm覺 bir toprak y覺覺n覺na canl覺 istiridye mantarlar覺na ait sporlar kat覺ld覺. D繹rt hafta sonra toprak tabakas覺 羹zerindeki 繹rt羹 kald覺r覺ld覺. Y覺覺ndan mantarlar f覺k覺rmaktayd覺. Her biri 30 cm. 癟ap覺nda olan istiridye mantarlar覺, toprak y羹zeyi bir batan bir baa kaplam覺t覺. Mantarlar test edildiinde b羹nyelerinde her hangi bir petrol 羹r羹n羹 ta覺mad覺klar覺 anla覺ld覺. Sekiz hafta sonra mantarlar 癟羹r羹d羹. Bu sefer 癟ok daha a覺rt覺c覺 bir durum ortaya 癟覺kt覺. 羹r羹yen mantarlar, sinekleri etraflar覺na toplamaya balad覺lar. 羹nk羹 mantar sinekleri, 癟羹r羹m羹 mantarlar覺 bulur ve sporlar覺 midelerine doldurarak baka yerlerlere ta覺yarak yay覺lmalar覺n覺 salarlar. Sineklerin ard覺ndan b繹lgeye bir s羹r羹 b繹cek ak覺n etti. Ve en sonunda da kular geldi. Tabii kular, toprak 羹zerine bir y覺覺n bitki tohum b覺rakt覺lar. K覺sa bir zaman sonra bu petrol at覺klar覺yla kirli toprak alan, bilim adamlar覺n覺n ak覺n bak覺lar覺 aras覺nda her yerinden hayat f覺k覺ran k羹癟羹k bir vahaya d繹n羹t羹.

12 hafta kadar sonra b羹t羹n petrol at覺klar覺 mantarlama ile temizlendi ve toprak i癟indeki kompleks topluluk gelierek daha da verimli bir b繹lgeye d繹n羹t羹. Son olarak toprak yeniden test edildi ve tamamen zehirden ar覺nm覺 olduu g繹r羹ld羹.

Bir baka arat覺rma sonucuna g繹re ise baz覺 mantar t羹rlerinin, bileenlerinin baka bir ekilde tahrip edilmesi 癟ok zor olan biyolojik ve kimyasal silahlardaki maddelerin imha edilmesinde kullan覺labilecei sonucuna var覺ld覺. Mesel璽 1. K繹rfez Sava覺 s覺ras覺nda kullan覺lan sinir gaz覺 t羹r羹 olan sarin ve soman bu yolla imha edilebiliyordu.

Her ne kadar mantarlar覺n sadece birka癟 t羹r羹n羹 incelemi olsak ta, gezegenimizin en eski sakinleri olarak yarad覺l覺lar覺ndaki adaptasyon kabiliyeti sebebiyle milyonlarca senedir nesillerini devam ettirmitir. Bu adaptasyon mekanizmas覺, h覺zl覺 deien 癟evrede ekolojik denge ve dayanma kuvveti i癟in temel tekil eder.

Biz insanlara d羹en, mantarlar覺, yarat覺lm覺 hi癟 bir canl覺 varl覺a yapmamam覺z gerektii gibi, k羹癟羹msememek, gereksiz g繹rmemek ve ilkel ya da az gelimi gibi isimlendirmelerle etiketleyerek, canl覺lar 璽leminin bir basama覺na t覺k覺t覺rmak yerine, onlardaki harik羶lade yarat覺l覺 mucizelerini arat覺rmakt覺r. B繹ylece, yery羹z羹nde bizler i癟in yarat覺lm覺 hizmetk璽rlar覺 tan覺y覺p, onlardan faydalanman覺n yollar覺n覺 bulabiliriz. Kim bilir daha vazifesinden haberdar olmad覺覺m覺z nice varl覺k, mantarlar gibi, yery羹z羹n羹n ormanlar覺n覺 korurken, bu gezegendeki geleceimizi de muhafaza etmek i癟in 癟al覺t覺r覺lmaktad覺rlar.

in T覺rt覺l Mantar覺

Tiens Kordiseps (Cordyceps Sinensis) olarak bilinen in t覺rt覺l mantar覺d覺r. Sadece inin Tibet, Si癟uan, Yunnan, Tsinhay gibi platolar覺nda bulunan otluk ve batakl覺klarda yaayan bir t羹r yerel canl覺d覺r.

T覺rt覺l mantar覺n覺n b羹y羹mesi ger癟ekten a覺rt覺c覺d覺r. Bu mantar k覺覺n bir b繹cek (larva formunda) k覺 uykusuna yatt覺覺 zaman onun dola覺m sistemine girer. Mantar覺n iplik癟ikleri larvada besin al覺m覺 sonras覺 o kadar h覺zl覺 bir ekilde b羹y羹mektedir ki en sonunda her eyi kaplayan bir kabuk oluturur. Daha sonra t覺rt覺l bu y羹zden 繹lmekte ve kabuu bir kozaya d繹n羹mektedir. Sonraki sene yaz mevsimi geldiinde kurt癟uun 羹st k覺sm覺 yerden d覺ar覺 癟覺kar ve bir ota d繹n羹羹r. Bu bitki k覺sm覺ndan Cordyceps elde edilmektedir.

in t覺rt覺l mantar覺, deniz seviyesinden 3500 m y羹kseklikte yaad覺覺 i癟in 癟ok dayan覺kl覺 bir yap覺ya sahiptir. Hayatta kalmak i癟in yaln覺zca o platolarda bulunan Polygonum aviculare L, Astragalus ve Ophiopogon aa癟lar覺n覺n k繹kleriyle beslenmektedir. Toprak alt覺nda ge癟en 2 senelik geliim s羹reci s覺ras覺nda uzun bir s羹re a癟l覺k, souk ve oksijen eksiklii yaamaktad覺r. Mantar覺n g繹vdesi, besin maddeleri a癟覺s覺ndan ve biyolojik bileim a癟覺s覺ndan o platolarda yetien bitkiler kadar zengindir.

Geleneksel in T覺bb覺nda ginseng ve t羹yl羹 geyik boynuzu ile birlikte en 繹nemli 3 g羹癟l羹 ila癟 aras覺nda yer almaktad覺r. Bu mantar inde sal覺覺 korumak amac覺yla 1200 seneden bu yana kullan覺lmaktad覺r. ok eski zamanlarda inliler bu mantar覺 tanr覺n覺n l羹tf羹, bir t覺ls覺m olarak kabul etmilerdir. Bu g羹ne kadar ge癟en s羹re i癟inde in t覺rt覺l mantar覺 bir癟ok hastal覺k i癟in yeri doldurulmaz bir 癟are olduunu ispatlam覺t覺r. Tianshi irketi, y羹r羹tt羹羹 bilimsel arat覺rmalarda, en son teknolojiyi birletirerek, b羹nyesi zay覺f insanlar i癟in 繹zel olarak 羹rettii biyoaktif doal besin takviyesi Kordiseps kaps羹lleri sizlere gururla sunar.

Profilaksi i癟in kordiseps kullan覺m alanlar覺: Ba覺覺kl覺k sisteminin d羹zenlenmesi i癟in kullan覺lan 癟ok y羹ksek etkili bir 癟aredir. D羹zenleme eilimi 2 yoldan olumaktad覺r: Hem ba覺覺kl覺覺 g羹癟lendirebilir, hem de baz覺 insanlarda bulunan fazla ba覺覺kl覺k g羹c羹n羹 azalt覺r. Doal bir antibiyotiktir. Kordiseps bir癟ok patojenik bakteriye kar覺 antibakteriyel etki yaratabilir. Pn繹mokok, streptokok ve stafilakok aureus bunlara dahildir.

Antifilojistik etkisi: Kordisepsin bu nitelii hidrokortizondan 3 kat daha y羹ksektir. l癟羹l羹 bir ekilde kan damarlar覺n覺 genileterek kalp ve akcierdeki kan dola覺m覺n覺 younlat覺r覺r. Kordiseps, koroner damardaki kan dola覺m覺n覺 d羹zenlendii i癟in, damarda t覺kan覺kl覺k yaratan p覺ht覺n覺n olumas覺n覺 engelleyebilir.

Kordiseps, yorgunlua kar覺 direnci artt覺rabilir, oksijen a癟l覺覺na kar覺 dayan覺kl覺l覺k salar ve kandaki lipid seviyesini azaltabilir. Sinir sistemini rahatlat覺r. Ayr覺ca h羹crelerin antioksidan yeteneini artt覺rabilirle gibi farmakolojik 繹zellikler ta覺maktad覺r.

Yukar覺da bahsettiimiz b羹t羹n farmakolojik etkileri, kordisepsin bir癟ok hastal覺覺n tedavisinde kullan覺m覺 i癟in bilimsel bir temel oluturmaktad覺r. eitli laboratuvar arat覺rmalar覺ndan ve hastane g繹zetimlerinden sonra kordisepsin 羹癟 繹nemli 繹zellii vurgulanmaktad覺r.

 • ok geni ama癟l覺 kullan覺m kapasitesi
 • Hastal覺k tedavisini destekleyerek
 • ok daha etkili sonu癟lar al覺nmas覺
 • Toksin i癟ermemesi ve hi癟bir yan etkisinin bulunmamas覺d覺r.

Kordisepsin G繹sterdii 襤yiletirici Etkiler

Solunum yollar覺 rahats覺zl覺klar覺: 繹ks羹r羹k, nefes darl覺覺, nefes yetmezlii, terleme, akcier zay覺fl覺覺ndan kaynaklanan halsizlik, bitkinlik vb. Bu 羹r羹n羹 kullanarak rahats覺zl覺klar覺n giderilmesine ve zat羹rree, ast覺m, amfizem gibi hastal覺klar覺n tedavisinde h覺zl覺 bir iyiletirici etkiye sahip olduunu g繹receksiniz ve 癟ok iyi bir sonuca ula覺rs覺n覺z.

B繹brek hastal覺klar覺: Modern t覺p taraf覺ndan kordisepsin b繹breklerdeki metabolizmay覺 iyiletirdii kan覺tlanm覺t覺r. Kordisepsin iyiletirici etkileri, b繹brek h羹crelerinin t羹m fonksiyonlar覺n覺n daha h覺zl覺 ger癟ekletirilmesi idrardaki toksinlerin ekskresyonu ger癟eklemektedir. 襤la癟 tedavilerinin b繹brek dokular覺na ve kanallar覺na verdii patolojik hasarlar, kordiseps taraf覺ndan onar覺lmaktad覺r. B繹breklerin yeniden enfeksiyon kapmas覺n覺 ve hiperfosforemiyi 繹nler. B繹brek ve akcier hastal覺klar覺nda g繹r羹len bel ve ayak ar覺lar覺, emisyon ve s覺k idrara 癟覺kma sorunlar覺n覺n giderilmesi a癟覺s覺ndan kordiseps 癟ok iyi sonu癟lar verebilmektedir.

Kalp damarlar覺 hastal覺klar覺: Kordiseps, koroner damarlardaki kan dola覺m覺n覺 s羹rekli belli bir hacim ve h覺zda tutma ve kandaki kalsiyum ve fosfor dengesini salama konusunda 癟ok etkilidir. Koroner hastal覺klar覺n s羹rekli tedavisinde 癟ok deerli bir ila癟 olan kordiseps, koroner damarlardaki kolajen t羹remesi, trombositlerin oluum ve geliimini durdurma konusunda da 癟ok iyi bir etki g繹stermektedir. 襤nhibisyon kat say覺s覺 %13.3 ila %48.5涪 ulamaktad覺r.

Hepatit ve karacier sirozu: Kordiseps karacierin t羹m fonksiyonlar覺n覺 dorudan iyiletirme g羹c羹ne sahiptir. u anda inde karacier sirozu tedavisinde kullan覺lan en iyi 癟aredir. 襤thal edilen enterferans ila癟lar sar覺 覺rktaki insanlar i癟in 癟ok b羹y羹k etkiye sahip deildir ve ayr覺ca kordiseps i癟eren 羹r羹nlerle kar覺lat覺r覺ld覺覺nda, fiyat覺n覺n 癟ok daha y羹ksek olduu g繹r羹lmektedir.

Kan hastal覺klar覺: Kandaki trombositlerin normal say覺da bulunmas覺na ramen v羹cutta 癟eitli kanamalar覺n meydana gelmesi (protopati atrombositopenik purpura) destek tedavisinde 癟ok a癟覺k yarar覺 g繹r羹lmektedir. L繹semi hastal覺覺n覺n tedavisinde kordiseps ile yap覺lan destek tedavisi, belli bir etki g繹stererek l繹seminin, kan kanserine d繹n羹mesini 繹nlemektedir.

Kanser hastal覺klar覺: Kordisepsin geni kapsaml覺 farmakolojik 繹zellikleri insan v羹cudunda karacier, b繹brek, kan damarlar覺 ve solunum organlar覺 gibi en 繹nemli organlar 羹zerinde yenileme etkisi g繹sterdii i癟in, tedavide bu 羹r羹n kanserin son aamas覺nda dahi iyiletirici etkiler g繹stermektedir. Yukar覺da belirtmi olduumuz 羹zere kordiseps, 繹nemli organlardaki k繹t羹 huylu t羹m繹rlerin h羹cre merkezlerine dorudan m羹dahale ederek hasta organ覺n iyilemesine yard覺mc覺 olmaktad覺r. Bu etkinin yan覺 s覺ra kordiseps l繹kosit faaliyetlerini artt覺rarak kimya terapisinin daha etkili olmas覺n覺 salar. 襤yi huylu beyin t羹m繹r羹 olan hastalar覺n s羹rekli tedavisinde kordiseps kusursuz bir 癟aredir.

Antitoksin faaliyetleri: Kordiseps toksin i癟ermeyen, tamamen doal bir madde olmas覺n覺n yan覺 s覺ra, metabolizmay覺 iyiletirerek karacier, b繹brek, akcier gibi organlar覺n h羹cre yenilenmesine ve t羹m v羹cudun toksinler ve ila癟 kal覺nt覺lar覺ndan ar覺nd覺r覺lmas覺na yard覺mc覺 olmaktad覺r.

G羹nl羹k Hayatta Kordisepsin Genel Sal覺k Kazand覺r覺c覺 Etkileri

Kordiseps g羹癟lendirme ve yeniden oluturma etkisine sahip m羹kemmel bir 羹r羹nd羹r. Hastal覺klar覺 iyiletirmek ve insan覺 hastal覺klardan korumak i癟in kusursuz bir 羹r羹nd羹r. Tianshi Kordiseps Kaps羹lleri douda bulunan kordisepsin doal miselininden 羹retilmektedir. Modern teknoloji kullan覺larak elde edilen kordiseps 繹zlerinin mayalanma s羹resi tamamland覺ktan sonra elde edilen k覺vam toz haline getirilerek yumuak kaps羹llere doldurulur. Kordiseps, insan覺n ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirip, v羹cudun dayan覺kl覺l覺k g羹c羹n羹 artt覺rarak, kanser h羹crelerini ve 繹zellikle t羹m繹r t羹rlerini yenmektedir. Bu 羹r羹n, hormonlar ve benzer uyar覺c覺 maddeler i癟ermemektedir. B羹nyesi zay覺f olan, ba覺覺kl覺覺 alt seviyede olan, 癟abuk yorulan, obezite ve kanser hastal覺klar覺 olan insanlar i癟in m羹kemmel bir 羹r羹nd羹r.