Etiket: k覺talar aras覺 yolculuk

Astral Seyahat Nedir?

Bedenimizi belirli bir s羹re terk ederek 癟eitli yerlere d羹羹nce h覺z覺 ile gidip, gittiimiz yerlerde meydana gelen olaylar覺 izleyebilmemiz m羹mk羹nd羹r. Parapsikoloji Enstit羹lerinde incelenen Duyular D覺覺 Alg覺lamalar覺m覺z aras覺nda en ilgin癟lerinden biridir

uurumuzun fiziki bedenimizin d覺覺na yans覺mas覺 ya da dier bir tan覺mla, uurluluk alan覺m覺z覺n genileyerek beden d覺覺na tama olay覺na Astral Seyahat veya uur Projeksiyonu ad覺 verilir.

Astral Seyahat

Bu yans覺ma fiziki evrenin her hangi bir noktas覺na olabildii gibi, fiziki evrenin 繹tesindeki ortamlara da olabilmektedir. Dier Duyular D覺覺 Alg覺lamalar覺m覺zda olduu gibi asl覺nda hepimizde bu yetenek vard覺r. Fakat hepimiz bu yeteneimizi kullanamay覺z. Parapsikoloji K羹rs羹lerinde, 繹zel metodlarla ger癟ekletirilen Astral Seyahat 癟al覺malar覺nda olduk癟a 繹nemli ad覺mlar at覺lm覺 durumdad覺r: 襤nsan yap覺s覺na, yaama, varolua, fizik evren yap覺s覺na yepyeni boyutlar getiren bu 癟al覺malar ayn覺 zamanda, 繹l羹m ve 繹l羹m 繹tesi yaamla ilgili konular hakk覺nda da son derece 繹nemli bilgilerin bir araya getirilmesinde 癟ok b羹y羹k bir fonksiyon g繹rm羹t羹r.

Astral seyahat terimi Ok羹ltizmde ve Teozofide kullan覺lan bir terim olup, kiinin uyku gibi ruh ve beden balar覺n覺n gevedii hallerde es簾r簾 beden ya da astral beden (Spirit羹alizmde duble) denilen s羹ptil maddelerden oluan bedeniyle fiziksel bedeni d覺覺nda, bilinci yerinde olarak, baka mekanlarda dolamak 羹zere yapt覺覺 yolculuu ve bu bedeniyle ge癟irdii deneyimleri ifade eder.

Parapsikolojide bu, beden-d覺覺 deneyim anlam覺ndaki out-of-body experience (OBE) olarak, Metapsiikte ise uur projeksiyonu olarak adland覺r覺l覺r.

襤r璽di olarak ger癟ekletirilebilmesi ve deneyim s覺ras覺nda bilin癟li olunmas覺 sebebiyle dier beden-d覺覺 deneyimler aras覺nda 繹zel bir yeri vard覺r. Parapsikoloji laboratuarlar覺nda yap覺lan deneylerde kiinin deneyim s覺ras覺nda 5 duyu organ覺 ile alg覺lanabilecek bilgilerden daha fazlas覺na ulaabildii g繹zlemlenmitir. Astral beden i癟in duvar gibi fiziksel nesneler ve uzakl覺k bir engel oluturmayaca覺 ileri s羹r羹l羹r. Yani, kii bu bedeniyle bir anda k覺talar aras覺 yolculuk yapabilir ve maddi engellerin i癟inden ge癟ebilir. Fiziksel bedenden 癟覺k覺ld覺覺nda 繹te-alem varl覺klar覺n覺n g繹r羹lebilecei de ileri s羹r羹lmektedir. Uyku s覺ras覺nda yap覺lan astral seyahat fiziksel bedene d繹n羹ld羹羹nde bir r羹ya tarz覺nda an覺msanmaktad覺r. Astral seyahatin, ok羹lt ve teozofik kaynaklarda ve bir癟ok arat覺rmac覺n覺n 癟al覺malar覺nda ir璽di olarak fiziksel bedenden ayr覺lma eklinde tan覺mlanmas覺na kar覺n (Dr.Scott ROGO, Leaving The Body, 1983), 襤ngiliz parapsikolog Celia Gren bir ayr覺m yapm覺 ve fiziksel beden-d覺覺 deneyimlerden kendiliinden (irade-d覺覺) oluanlar覺 i癟in ekzomatik deneyim (ecsomatic experience) terimini ortaya atm覺t覺r.

Konu hakk覺nda en fazla arat覺rma yapm覺 kiilerden biri arat覺rmalar覺n覺 Journeys Out of Body adl覺 kitab覺nda aktaran Robert Monroedur. Halen Amerika Birleik Devletlerinde Monroe Enstit羹s羹 ad覺yla bilinen bir kurum bu konuda 癟al覺malar覺n覺 s羹rd羹rmektedir.

襤svi癟rede yap覺lan bir deney g繹re, beyindeki, dokunma ve g繹rme merkezleri aras覺ndaki balant覺 kopukluunun fiziki bedenin d覺覺na 癟覺k覺ld覺覺 hissi yaratabilecei varsay覺m覺 羹zerine kuruldu. G繹n羹ll羹 denekler, g繹zlerine sanal ger癟eklik g繹zl羹kleri takarak, bir kameran覺n 繹n羹nde ayakta durdu. Denekler, bu g繹zl羹kler sayesinde, kendi bedenlerinin 羹癟 boyutlu arkadan g繹r羹nt羹s羹n羹, kendi 繹nlerindeymi gibi g繹rebiliyordu. Arat覺rmac覺lar覺n, s覺rtlar覺na bir kalemle dokunduunu g繹zl羹kler sayesinde g繹rebilen denekler, kalemin ger癟ek s覺rtlar覺na deil, 繹nlerinde g繹rd羹kleri sanal s覺rtlar覺na dokunmas覺 sonucu onu alg覺l覺yormu gibi hissettiklerini s繹ylediler.

Bir sonraki aamada, deneklere g繹sterilen g繹r羹nt羹 deitirildi ve deneklere, sanal g繹zl羹kler arac覺l覺覺yla, ger癟ek bedenleri deil, bir mankenin s覺rt覺n覺n 羹癟 boyutlu g繹r羹nt羹s羹 g繹sterildi. Mankenin s覺rt覺na kalemle dokunulduunu g繹ren denekler, buna ramen 繹nlerinde g繹rd羹kleri bedeni hala kendi bedenleri gibi alg覺lad覺klar覺n覺 ifade etti. Astralde iken ne zaman isterseniz bedeninize d繹nebilirsiniz. Bunun i癟in sadece d羹羹nmeniz yeter. Size y繹n veren d羹羹nceleriniz olacakt覺r. Astralde iken odada eyalar覺n yerini farkl覺 g繹rebilirsiniz, bu son derece normaldir. 襤lk deneyimlerinizde odan覺zda 癟覺kmay覺n, sadece havada dola覺n ve kendinizi, oday覺 seyredin. Astral bedeninizi y繹nlendiren d羹羹ncelerinizdir. Bu konuda hakimiyet kazand覺k癟a evinizin d覺覺na 癟覺kabilir ve zamanla daha uzak yerlere gidebilirsiniz.

Her ne kadar astral ile uzaya ve dier galaksilere gitmek m羹mk羹n olsa da g羹ne sisteminden 癟覺kt覺ktan sonra geri d繹n羹 konusunda sorunlar olabilir ve kaybolabilirsiniz. Bu konuda kesin hakimiyet kazanmadan b繹yle bir giriimde bulunmay覺n. Astralde iken baz覺 varl覺klarla kar覺lamalardan s繹z edilir. Bu tamamen sizin elinizdedir. Eer b繹yle bir amac覺n覺z varsa elbette olabilir ama b繹yle bir isteiniz yoksa bundan korkman覺za gerek yok, b繹yle bir ey olmayacakt覺r. Bedeninize d繹nerken ani bir s覺癟rama hissedebilirsiniz. Bu durumda yataktan kalkmay覺n ve uyumaya devam edin. Astral seyahat bazen ilk seferde m羹mk羹n olsa da genelde bunun i癟in 癟al覺覺lmas覺 gerekir. Bu konuda sab覺rl覺 olun ve d羹zenli olarak 癟al覺malar yap覺lmal覺d覺r.

襤leri Kontrol Teknikleri

Buraya kadar bedenin nas覺l terkedilebileceinden s繹z ettik. Peki ama beden terkedildikten sonraki gelimelere nas覺l hakim olunacak? Konunun bu y繹n羹 olduk癟a 繹nemlidir. Bir癟ok kii astral 癟覺k覺 yapt覺ktan sonra, ani olarak bedenlerine geri d繹nmekten ikayet癟i olur. Baz覺lar覺 ise, tam 癟覺k覺 an覺nda yaanan kulaklardaki 癟覺nlamalar, v羹cudun 癟eitli yerlerinde g繹r羹len iddetli seyirmeler ve bedenden yukar覺 doru 癟ekilme duygusundan rahats覺z olduklar覺 i癟in 癟覺k覺覺 tamamlayamamaktan bahsederler. rnein ilk 癟覺k覺 an覺nda, ben de ayn覺 ikayetlerden dolay覺 bedenimi terkedememitim.

unu kesin olarak s繹ylemeliyim ki, k羹癟羹c羹k bir teredd羹t bile 癟覺k覺a engel olmaktad覺r. Tam 癟覺k覺 an覺nda eer olay覺n ak覺覺na insan kendisini teslim edemezse, bir anda t羹m gelimeler sona ermektedir. 襤nan覺n astral seyahat hi癟 de zannedildii kadar zor deildir Yeter ki korkunuzu ve teredd羹tlerinizi yenebilin. Bundan sonras覺 metotlar覺 ne kadar ciddiyetle uygulay覺p uygulamad覺覺n覺za bal覺d覺r. Bedenizi terk etmeyi baard覺覺n覺zda dikkate alman覺z gereken baz覺 kurallar vard覺r. imdi k覺saca bunlar覺 g繹zden ge癟irelim:

襤lk Ayr覺lma An覺

Bedeninizi terk ederken meydana gelen kulak 癟覺nlamalar覺 ve v羹cudunuzdaki seirmelerin size hi癟 bir zarar覺 yoktur. Yukar覺 doru 癟ekildiinizi hissettiiniz an gelimeleri oluruna b覺rak覺n ve kendinizi kasmay覺n. En k羹癟羹k bir endie bedeninize geri d繹nmenize sebebiyet verir. B覺rak覺n ne olacaksa olsun Ancak k繹t羹 hi癟 bir ey olmayaca覺ndan emin olabilirsiniz. Ve unutmay覺n istediiniz an bedeninize geri d繹nme ans覺na sahipsiniz.

Bedeninizi yukar覺dan seyrederken havada y羹zmenin hafifliini hissedecek ve bundan olaan羹st羹 bir mutluluk duyacaks覺n覺z. Bedeninizi terk edince m羹mk羹n olduunca bedeninizden uzakta bir noktada kalmaya 繹zen g繹sterin bedeninize yaklat覺k癟a o sizi i癟ine 癟eker. Ancak ilk denemelerinizde odan覺z覺 terk etmeyin. Odan覺z覺n i癟inde etraf覺 seyredin. Yandaki odalara da gidebilirsiniz. Kendinizi seyyal bir denizin i癟inde y羹zermi gibi hissedeceksiniz.

Bolukta Durabilme ve Hareketin Salanmas覺

Beden d覺覺na 癟覺kmadan 繹nce verilen telkinler, beden d覺覺 tecr羹bede 繹nem ta覺r. Bedeninizden 癟覺kt覺ktan sonra evinizden uzaktaki bir yere gitmeyi istemiseniz, bu derhal ger癟ekleir. Eer bedeninizi terk ettikten sonra fikrinizi deitirirseniz ya da daha 繹nce belirlediiniz yere gittikten sonra bir baka yere daha gitmek isterseniz; bunun i癟in yapman覺z gereken tek ey, d羹羹ncelerinizle hareketlerinize y繹n vermektir. Bunun i癟in d羹羹nceleriniz 羹zerinde kuvetli bir hakimiyet salam覺 olman覺z gerekir.

unu asla unutmay覺n: Astral Seyahat s覺ras覺ndaki t羹m hareketlerinize d羹羹nceleriniz y繹n vermektedir. Durmak istediinizde duracak, hareket etmek istediinizde hareket edeceksiniz. Bu y羹zden ani d羹羹nce deiimlerinden kendinizi uzak tutman覺z artt覺r. Bunu salayabilmek i癟in konsantrasyon yeteneinizin gelitirilmesine ihtiya癟 vard覺r. Bedeninizin d覺覺ndayken eer bedeninizle ayn覺 odada bulunuyorsan覺z, bedeninize 癟ok fazla yaklamay覺n. Bir girdap gibi sizi kendisine 癟eker ve bedeninize geri d繹nmek zorunda kal覺rs覺n覺z.

Astral Mekanlar

Astral Seyahat 癟al覺malar覺nda tecr羹beniz artt覺k癟a, sadece fizik mekanlara deil, fizik 繹tesi diye adland覺r覺lan astral mekanlara da gidebilmeniz m羹mk羹nd羹r. Bunun i癟in kendinize bu y繹nde telkin vermeniz gerekir. Ancak ilk 癟al覺malar覺n覺zda fizik planda kalacak ekilde kendinizi y繹nlendirmeniz daha iyidir. Astral bedeninizle 癟覺k覺 yapt覺覺n覺zda dublenizde hem fiziksel, hem de astral enerjiler bulunmaktad覺r. Bu enerjilerden hangisi daha a覺r basarsa o mekanda kal覺rs覺n覺z. Dublenizin 羹zerindeki fiziksel enerjilerin azalmas覺 bedeninizden olduk癟a uzaklaman覺zla ger癟ekleir.

襤leriki 癟al覺malar覺n覺zda astral mekana yani spatyoma ge癟me 癟al覺malar覺 yaparsan覺z, o mekandaki bedensiz varl覺klarla yani daha 繹nce d羹nyada yaay覺p da 繹ld羹kten sonra spatyoma intikal etmi olan varl覺klarla da kar覺laabilirsiniz. Onlarla konuabilirsiniz de Zaten medyomik 癟al覺malarda kullan覺lan bir tekniktir bu Ancak bu t羹r 癟al覺malar tek ba覺na yap覺lmamas覺 gerekir. Mutlaka ba覺n覺zda bu konuda bilgili ve deneyimli bir operat繹r羹n bulunmas覺 artt覺r.