Etiket: 覺s覺

Enerji T羹rleri

Enerji, bir cisim ya da sistemin i yapabilme yetenei, yarat覺lan g羹癟 anlam覺ndad覺r. Dorudan 繹l癟羹lemeyen bir deer olup fiziksel bir sistemin durumunu deitirmek i癟in yap覺lmas覺 gereken i yoluyla veya enerji t羹r羹ne g繹re deiik hesaplamalar yoluyla bulunabilir. S繹zc羹k, Eski Yunan dilindeki 庰彖 = aktif ve 庰帠怷彖 = i kelimelerinden t羹remitir, bu a癟覺dan anlam olarak ie d繹n羹t羹r羹lebilen bir ey olduu s繹ylenebilir. Fizikte kullan覺lmaya balamadan 繹nce genel anlamda g羹癟 kelimesi yerine kullan覺lmaktayd覺. Enerjinin baka bir tan覺m覺 ise, i ailesinden olup bir fiziksel sistemin ne kadar i yapabileceini ya da ne kadar 覺s覺 dei tokuu yapabileceini belirleyen bir durum fonksiyonudur. Birimi, i birimi ile ayn覺d覺r. (N.m=J)

Albert Einstein k羹tle ile enerjinin edeer olduunu 癟ok bilinen E=mc簡 form羹l羹 ile g繹stermitir. Enerji korunumlu bir b羹y羹kl羹kt羹r ayn覺 zamanda bi癟im deitirebilir. Bunun en s覺radan 繹rnei Hidroelektrik Santrallerinde elektrik enerjisine d繹n羹t羹r羹len, suyun potansiyel enerjisidir. Bu d繹n羹羹m ilemi pratikte birebir olamaz, kay覺plar oluur. Enerji korunumlu bir b羹y羹kl羹k olmas覺na ramen dier bi癟ime d繹n羹t羹r羹lemeyen ve dolay覺s覺yla 覺s覺 olarak etrafa yay覺lan enerji, teknik terimle kay覺p olarak nitelendirilir. Enerjinin korunduunu ilk g繹steren James Prescott Joule dur. Joule, deneyinde m k羹tleli bir cismi, bir makaraya balayarak belirli bir y羹kseklikten aa覺ya b覺rakm覺t覺r. Makara ayn覺 zamanda termal olarak yal覺t覺lm覺 bir 覺s覺 kutusunun i癟indeki 癟arklara bal覺d覺r. Cisim aa覺ya indik癟e kutunun i癟indeki 癟arklar d繹ner ve i癟erdeki s覺v覺n覺n s覺cakl覺覺n覺 繹l癟en termometrede T kadar bir art覺 g繹zlemlenir. Is覺 kutusunun 繹z覺s覺s覺na ve makaran覺n s羹rt羹nmesine harcanan enerji bu d繹n羹羹mdeki kay覺plar olarak varsay覺l覺rsa, enerjinin bi癟im deitirebildii ve korunumlu olduu bu sayede g繹sterilmi olur.

 • Maddede var olan ve 覺s覺, 覺覺k bi癟iminde ortaya 癟覺kan g羹癟
 • Organizman覺n etkin g羹c羹
 • Manevi g羹癟

Enerji her yerde bulunan, sezgisel olarak a癟覺k癟a anlad覺覺m覺z, veya anlad覺覺m覺z覺 sand覺覺m覺z kavramlar覺n bir b繹l羹m羹n羹 oluturur. Yinede bu kavramlar, 癟ok genel olmas覺 nedeniyle, ancak soyut (matematiksel) bir tan覺m alabilir. Pratik bak覺 a癟覺s覺ndan bizi daha 癟ok bir enerji bi癟iminin bir baka enerji bi癟iminde d繹n羹羹mleri ilgilendirdiinden ilk aamada enerjinin yarat覺lan g羹癟 anlam覺na geldiini s繹ylemek yeterlidir.
G羹nl羹k yaam覺m覺zda 癟ok say覺da kuvvet t羹r羹 ile kar覺lamam覺za ramen, yaln覺z iki temel kuvvet s繹z konusudur: 癟ekimsel ve elektromanyetik kuvvetler.

Ne 癟ekimsel nede elektromanyetik bir kuvvetin s繹z konusu olduu n羹kleer enerji, ger癟ek bir istisna oluturur. Bu kuvvet, dier ikisine g繹re daha belirsiz gibi g繹r羹nmektedir, ancak dierlerinden 癟ok daha iddetlidir.

Enerji birimleri

Enerji kullan覺ld覺覺 yerlere g繹re farkl覺 birimlerde ele al覺n覺r.

 • Newton metre (Nm); 1 Nm =kg m2/sn2
 • Joule (J); 1 Nm = 1 J
 • Kalori (cal); 1 J = 0.239 cal, 1 cal=4, 18 J, 1 kcal=4184 J
 • Elektronvolt (eV)
 • British Thermal Unit (BTU); 1 BTU=1, 055 J, 1 kWh=3412 BTU, 1 BTU=0.0002931 kWh
 • Watt-saat (Wh) 1Watt hours (Wh) = 3, 600 J,
 • Kilo Watt-saat (kWh)1 kWh = 1, 000 Wh, 1 kWh = 3, 600, 000 J
 • erg (Yunanca ergon: i) 1 erg= 1 g cm2 s2, 1 erg = 1.0107 J.
 • Foot – pound (ft lb), 1 ft lb = 1.356 Nm
 • litre-atmosfer (l.atm)

Bal覺ca Enerji T羹rleri

Enerji 癟eitli ekillerde bulunabilir. Fakat bu ekillerin tamam覺 iki ana bal覺a indirgenebilir. Bunlar kinetik enerji ve potansiyel enerjidir. Pratik a癟覺dan enerjinin iletilmesini m羹mk羹n k覺lan enerji bi癟imlerinin kaynaklar覺n覺n ve bir enerji bi癟iminden dierine ge癟i imkanlar覺n覺n 癟eitliliidir. Enerji yayg覺n olarak mekanik enerji, 覺覺k enerjisi veya 覺s覺 enerjisi bi癟iminde kullan覺l覺r; yanma tepkimelerinden, G羹ne 覺覺nlar覺ndan, y羹ksekten d羹en su kulelerinden, r羹zgardan, gelgitlerden, radyoaktif maddelerden elde edilir. Bitkiler klorofil sayesinde g羹nein 覺覺k enerjisini kimyasal enerjiye d繹n羹t羹r羹r. Hayvanlarda bunu v羹cutlar覺n覺n oluturduu 癟ok karma覺k kimya fabrikas覺 sayesinde 覺s覺 ve harekete d繹n羹t羹r羹r; patlamal覺 bir motor yanma yoluyla benzinin kimyasal enerjisini 覺s覺yla, sonra bu 覺s覺y覺 harekete d繹n羹t羹r羹r. Olaylar覺n bu 癟eitlilii kar覺s覺nda bir birlik aramak ilgin癟 bir 癟al覺mad覺r.

ekimsel ve elektromanyetik kuvvetler son 癟繹z羹mlemede g繹z 繹n羹ne al覺nmas覺 gereken tek kuvvet t羹rleridir; ayn覺 ekilde gelgit enerjisi, volkanlar (daha genel olarak jeotermik enerji) ve n羹kleer enerji d覺覺nda dier t羹m enerji bi癟imleri g羹ne 覺覺mas覺ndan kaynaklan覺r. Ger癟ekte besinlerden ald覺覺m覺z enerji bitkilerin b羹y羹mesinden, yani gene G羹neten kaynaklanmaktad覺r; r羹zgar, g羹nein yol a癟t覺覺 s覺cakl覺k farklar覺 nedeniyle atmosferde ortaya 癟覺kan bas覺n癟 farkl覺l覺klar覺ndan doar; hidroelektrik enerjisinin kayna覺 su d羹羹leridir ve su da okyanuslarla 癟eitli yery羹z羹 sular覺n覺n buharlamas覺 ve r羹zgarla ta覺nmas覺 sonucu oluan bulutlardan kaynaklan覺r. Petrol羹n i癟erdii kimyasal enerji, milyonlarca y覺l 繹nce yaam覺 olan mikroorganizmalar覺n, g羹ne sayesinde ayr覺mas覺ndan ve fosillemesinden meydana gelir. B羹t羹n bunlar hi癟 kukusuz, her g羹n G羹neten ald覺覺m覺z olaan羹st羹 miktardaki enerjiyle m羹mk羹n olabilmektedir. (bu enerjinin g羹c羹 yakla覺k 4.10 kwt覺r) B繹ylece, ilke olarak bir kaynak, yani G羹ne ve iki olarak, bir kaynak yani G羹ne ve iki kuvvet, yani 癟ekimsel ve elektromanyetik kuvvetler sayesinde, yery羹z羹ndeki enerji d繹n羹羹m羹ne ve dola覺m覺na ilikin hemen hemen b羹t羹n temel s羹re癟ler incelenebilecektir. G羹n羹m羹zde, n羹kleer enerji d覺覺ndaki dier enerji kaynaklar覺n覺n kullan覺m alanlar覺 pek azd覺r. Bu g羹ne kadar ancak par癟alanma (f羹zyon) enerjisine egemen olunmutur. Ama bu enerji de 癟evreyi kirletmek riski ve maliyeti y羹ksek ve verimi d羹羹k bir enerji t羹r羹d羹r. Oysa G羹nein kendi i癟 enerjisinin bile kayna覺 olan ve kaynama (f羹zyon) enerjisi denen, 癟ok 羹st羹n bir baka n羹kleer enerji t羹r羹 daha vard覺r; ama bunun denetimli bir ekilde iletilmesi hen羹z m羹mk羹n deildir.

Potansiyel enerji: Bir nesnenin konumundan dolay覺, dier nesnelere bal覺 olan enerjisidir. Depolanm覺 enerji Is覺 sebebi ile oluan enerji olup, asl覺nda molek羹l ve atomlar覺n kinetik enerjisi olarak da adland覺r覺l覺r.

 • Yer 癟ekimi Potansiyel Enerjisi: Bir k羹tle, bulunduu yerden d羹ey konumdaki alt bir noktaya g繹re y羹ksekte ise, sahip olduu enerjiye Yer 癟ekimi Potansiyel Enerjisi denir.
 • Is覺 (Termal) Potansiyel Enerji: K繹m羹r, petrol, linyit, doalgaz gibi yak覺tlar覺n yak覺lmas覺yla 覺s覺 enerjisi ortaya 癟覺kmaktad覺r. Elde edilen 覺s覺 enerjisi ilk 繹nce t羹rbinler yard覺m覺yla mekanik enerjiye, daha sonra da jenerat繹rler yard覺m覺yla elektrik enerjisine d繹n羹t羹r羹lebilmektedir. Evlerimizde, k覺覺n 覺s覺nmak, mutfak ve banyoda s覺cak su elde etmek, yemek piirmek i癟in 覺s覺 enerjisinden s覺k癟a faydalanmaktay覺z.
 • Elektrik Potansiyel Enerjisi: Elektrik y羹klemesi sebebi ile ortaya 癟覺kan enerjidir. Y羹klenmi partik羹llerin hareket enerjisidir.
 • Kimyasal Potansiyel Enerji: Kimyasal tepkime sonucunda ortaya 癟覺kan enerjiye kimyasal enerji ad覺 vermekteyiz. G羹nl羹k hayat覺m覺zda s覺k癟a kulland覺覺m覺z pil ve ak羹ler kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine d繹n羹t羹ren d羹zeneklerdir. Pil ve ak羹lerde elektrik enerjisinin depolanmas覺 kimyasal y繹ntemlerle yap覺lmaktad覺r. Kimyasal enerji; mekanik, 覺s覺 ve 覺覺k enerjisine d繹n羹t羹r羹lebilmektedir.
 • N羹kleer Potansiyel Enerji: Atom 癟ekirdeklerinin karars覺zl覺覺 nedeni ile oluan enerjidir. Bu durumdaki nesne, elektromanyetik dalga veya 覺覺k yayd覺覺 i癟in yay覺n覺m enerjisi olarak da adland覺r覺l覺r. Atom 癟ekirdekleri taraf覺ndan depolanm覺 enerjidir.
 • Manyetik Potansiyel Enerji: M覺knat覺s覺n manyetik kuvvetinden dolay覺 oluan enerjidir.

Elastik Potansiyel Enerji

 • Kinetik Enerji: Hareketin sebep olduu enerjidir.
 • Mekanik Enerji: Faydal覺 i yapabilen hareket enerjisidir. Hareket enerjisi (kinetik enerji) bir i yapt覺覺nda mekanik enerji olarak ortaya 癟覺kmaktad覺r. Elektrik santrallerinde t羹rbine 癟arpan suyun mekanik enerjiye d繹n羹t羹羹 gibi pense ile kablo keserken, tornavida ile vida s覺karken vb. durumlarda da mekanik enerji 羹retilmi olmaktad覺r. Elde edilen mekanik enerji ile her hangi bir i yap覺labilecei gibi elektrik enerjisi de 羹retilebilmektedir.

Enerjinin Nitelii

Baz覺 enerji 癟eitleri dierlerinden daha kolay kullan覺labilir. Bunlar gerek azalabilir. (Enerji Krizleri) Ama toplam miktar deimez.

Enerji d繹n羹羹mlerinin yer ald覺覺 sistemlerin b羹y羹k karma覺kl覺覺, 癟ou zaman bir dizi temel s羹re癟 bi癟iminde a癟覺klanan matematiksel bir incelemeden vazge癟ilmesini gerektirdiinden, bunun yerine daha genel tan覺mlar benimsenir. Kar覺l覺kl覺 olarak 覺s覺l enerjinin mekanik enerjiye ve mekanik enerjinin 覺s覺l enerjiye d繹n羹mesini inceleyen fizik dal覺na termodinamik ad覺 verilir. Bu bilim dal覺n覺n temelini oluturan ikinci ilke, bir enerji bi癟imine d繹n羹mesi 羹zerine temel bir k覺s覺tlama getirmektedir, buna g繹re, mekanik enerji t羹m羹yle 覺s覺ya d繹n羹t羹r羹lebilse de (mesela s羹rt羹nmeyle), bunun tersi ilem, %100 bir verimle ger癟ekletirilemez. Bu s覺n覺rlama, teknolojik d羹zeyde bir s覺n覺rlama deildir, 癟羹nk羹 ne kadar ileri bir teknoloji kullan覺l覺rsa kullan覺ls覺n, bu durum, a覺lmaz bir engel olarak kar覺m覺za 癟覺kacakt覺r. Ayr覺ca d繹n羹羹m s覺ras覺nda bir enerji kayb覺 da yoktur, 癟羹nk羹 enerji konumlu bir niceliktir; yani bir bi癟imde mesela mekanik enerji bi癟iminde kaybolsa bile, ayn覺 miktarda bir baka bi癟imde, mesela 覺s覺 enerjisi olarak gene ortaya 癟覺kacakt覺r. Mekanik enerji – 覺s覺l enerji d繹n羹羹m羹 s覺ras覺nda kaybolan, enerjinin belli bir niteliidir; ite bu y羹zden 覺s覺, enerjinin dierinden kaybetmi ekli olarak nitelendirilir. Buna g繹re asl覺nda bir enerji krizi deil olsa olsa biz enerji kalitesi krizi s繹z konusu olabilir. Gene de enerji 羹retmek i癟in harcad覺覺m覺z 癟abalar, asl覺nda daha d羹羹k nitelikli enerji bi癟imlerinin aleyhine olarak asil bir enerji bi癟imi, mesela elektrik enerjisi elde etmeye y繹neliktir. Kukusuz bu d繹n羹羹m yaln覺z termodinamiin ikinci ilkesiyle deil, ayn覺 zamanda sahip olduumuz teknolojiyle de s覺n覺rl覺d覺r. 襤kinci ilke ayr覺ca Evrenin geri kalan b繹l羹m羹nden yal覺tlanm覺 bir sistemin, toplam enerjisinde deer kayb覺ndan baka bir ey olmayaca覺n覺 ileri s羹rer: k覺sa veya 癟ok uzun s羹rede, b羹t羹n enerjinin, balang覺癟taki miktar覺 korumas覺na kar覺l覺k maksimum deer kayb覺na urayaca覺 bir termodinamik 繹l羹m e mahkumdur. Bu durum elbette D羹nya i癟in s繹z konusu deildir, zira d羹nyam覺z Evrenden yal覺tlanm覺 deildir ve s羹rekli olarak G羹neten enerji al覺r.

Enerjinin Korunmas覺

Ele gelmeyen ama ka癟覺n覺lmaz bir gereklilik olan enerji, hesaplanmas覺nda kullan覺lan t羹m nesneler (Somut) d繹n羹羹me urasa da deimeyen bir say覺d覺r.

Enerjinin ve m羹mk羹n d繹n羹羹mlerinin baz覺 繹zellikleri bir kere tan覺mland覺ktan sonra, k繹kenini ve korunumunu anlamak amac覺yla, bunun daha kesin bir tan覺m覺 verilebilir. Mekanik enerji en bilinen 繹rnektir. Bir ipin ucuna bal覺 bir bilyenin durumunu g繹z 繹n羹ne alal覺m ve ipin dier ucundan 癟ektiimizi varsayal覺m, anlaabilecei gibi, 癟ekmek i癟in uygulad覺覺m覺z kuvvet ne kadar b羹y羹kse ve yer deitirme miktar覺 ne kadar uzunsa, harcad覺覺m覺z g羹癟 o kadar fazla olacakt覺r.

Enerji = (Kuvvet X Yol)

Balang覺癟ta hareketsiz halde olan m k羹tleli bir bilye, bir v h覺z覺 al覺ncaya kadar 癟ekilirse (kinetik) enerjinin 1/2 mv2 olduu g繹sterilebilir. Bununla birlikte, bu nicelik ille de korunumlu deildir, 癟羹nk羹 bilye bir v h覺z覺yla yukar覺ya doru at覺l覺rsa, bunun h覺z覺 d羹meden 繹nce azalarak s覺f覺rlanacakt覺r. Bunda da a覺lacak bir yan yoktur, 癟羹nk羹 bir g羹癟 yani bilyenin a覺rl覺覺, bilyenin 羹zerine etki yapm覺 ve 繹nceki tan覺ma uygun olarak enerjisini deitirmitir. Bu enerji de asl覺nda kaybolmam覺t覺r, 癟羹nk羹 bilye yere d羹erken at覺ld覺覺 noktadan t羹m羹yle ayn覺 v h覺z覺yla (ters y繹nde) ge癟ecek ve bu y羹zden ayn覺 kinetik enerjiye sahip olacakt覺r. Her ey, sanki bilyeyi D羹nyaya balayan bir yay varm覺 gibi olumutur ve burada yay rol羹 oynayan 癟ekim alan覺d覺r. Bir enerjinin korunumu yasas覺n覺 bulabilmek i癟in 癟ekim alan覺 kavram覺n覺 iin i癟ine sokmak gerekir. Bu yasa 繹yle ortaya konabilir: bilye y羹kseldik癟e ve h覺z覺 azald覺k癟a, 癟ekim alan覺 i癟inde enerji depolan覺r (yay gerilir) ve bilye yere d羹meye balad覺覺nda da geri verilir. B繹ylece bilyenin yukar覺 癟覺k覺覺 s羹rerken durmaks覺z覺n kinetik enerjinin 癟ekim enerjisine (buna potansiyel 癟ekim enerjisi denir) d繹n羹羹m羹, ini s覺ras覺ndaysa ters d繹n羹羹m s繹z konusudur. Kinetik enerjiyle potansiyel enerjinin toplam覺 olarak tan覺mlanan, bilyenin toplam enerjisinin korunumlu olmas覺 i癟in, bu durumda potansiyel 癟ekim enerjisinin tan覺m覺n覺 iyice belirlemek gerekir (bu enerji, mgzye eittir, burada g yer 癟ekimi ivmesi ve z belirli bir d羹zeye g繹re verilmi y羹kseltidir). Potansiyel enerji, korunumlu olacak ekilde hesapland覺覺ndan pek de yararl覺 gibi g繹r羹nmeyen bu yasa, bununla birlikte bilyenin y繹r羹ngesi 羹zerinde tahminler yapmaya imkan verir, 癟羹nk羹 potansiyel enerji yaln覺z 癟ekim alan覺na bal覺d覺r ve bilyenin hareketiyle ilgili deildir. Buna g繹re, 癟ekim potansiyel enerjisi kesin olarak hesaplanabilir ve toplam enerjisinin korunumlu olduu yaz覺larak, bilyenin hareket denklemi elde edilebilir.

Enerji ve Zaman

Bir enerji yok olmusa, bir ey onu birlikte g繹t羹rm羹 demektir. Bu b羹y羹k bululara yol a癟abilecek bir ger癟ekliktir.

Daha genel olarak, bir sistemin maruz kald覺覺 her etkileim i癟in, toplam enerjinin korunumu yasas覺n覺 kurtarmak i癟in gerekli miktarda enerjiyi eklemek gerekir. 1930烽u y覺llarda, enerjinin korunumu yasas覺n覺 ihlal eder nitelikte n羹kleer tepkimeler bulunduunda, fizik癟i W. Pauli enerjinin b羹t羹n bunlara ramen her zaman korunumlu olduunu ve eksilen enerjiyi birlikte g繹t羹ren eylerin n繹trino (denen birka癟 y覺l sonras覺nda alg覺lanacak olan) yeni par癟ac覺klar olduu varsay覺m覺n覺 繹ne s羹rd羹. Bu bak覺mdan enerjinin korunumu temel bir ilkedir ve 繹yle a癟覺klanabilir: her fiziksel sistem i癟in, zaman i癟inde korunumlu bir nicelik tan覺mlanabilir ve buna enerji ad覺 verilir. ok genel olmas覺na ramen bu a癟覺klama, n繹trinolar覺n 繹ng繹r羹lmesinde olduu gibi, hi癟 de basit say覺lmayacak tahminlere yol a癟m覺t覺r. Bu korunum yasas覺nda dikkat 癟eken 繹zellik, mekanik kimyasal veya baka bir sistemin zaman i癟inde evrimi ne kadar karma覺k olsa da ve her ey deiiyormu gibi g繹r羹nse de, toplam enerjinin her an ayn覺 olmas覺 i癟in bu sistemin, 癟eitli par癟alar覺n覺n her zaman kendi aralar覺nda bir uyum i癟inde davranmalar覺 gereidir. Fiziksel simetri 羹zerindeki d羹羹nceler; enerjinin korunumunun, ger癟ekte daha derin bir nedenin (zaman覺n homojenlii) g繹zlemlenebilir sonu癟lar覺ndan biri olduunu ortaya koymutur.

Enerji Kaynaklar覺

Enerji kayna覺, yak覺t olarak tan覺mlan覺r. Yak覺t; k繹m羹r, odun, petrol, gaz gibi yanabilen maddelerdir. Bu tan覺m, uranyum ve dier n羹kleer enerji 羹reten maddeleri de i癟ine alacak ekilde geniletilebilir.
D羹nya toplam eneri gereksinimi 15 trilyon KWsd覺r. Bu enerji ihtiyac覺n覺n %80lik b繹l羹m羹 k繹m羹r, petrol ve doalgaz gibi yak覺tlardan, geri kalan %20lik k覺sm覺 ise hidrolik, n羹kleer enerji, r羹zgar enerjisi, g羹ne enerjisi, jeotermal enerji, bitki ve hayvan at覺klar覺 (biyok羹tle) taraf覺ndan kar覺lanmaktad覺r. T羹rkiyede ise elektrik enerjisi 羹retiminde kaynaklar覺n paylar覺;

 • Doalgaz – %38
 • Hidrolik – %31
 • K繹m羹r – %25
 • Petrol – %6, 5
 • Dier – %0, 5 (r羹zgar, g羹ne, jeotermal, biyok羹tle) olmutur.

Bir 羹lkenin elektrik enerjisi t羹ketimi o 羹lkenin kalk覺nm覺l覺覺n覺n bir g繹stergesidir. 2004 y覺l覺nda T羹rkiyede kii ba覺na y覺ll覺k elektrik t羹ketimi 2 100 kWh (kilovatsaat) iken, d羹nya ortalamas覺 2 500 kWh, gelimi 羹lkelerde 8 900 kWh, inde 827 kWh, ABDde ise 12 322 kWh civar覺ndad覺r. lkemizin ekonomik ve sosyal bak覺mdan kalk覺nmas覺n覺n salanmas覺 i癟in end羹strileme bir hedef olduuna g繹re bu end羹strinin ve dier kullan覺c覺 kesimlerin ihtiyac覺 olan enerjinin, yerinde, zaman覺nda ve g羹venilir bir ekilde kar覺lanmas覺 gerekmektedir.

T羹rkiyede 1950lerde y覺lda sadece 800 GWh (gigavatsaat) enerji 羹retimi yap覺l覺rken, bug羹n bu oran yakla覺k 190 misli artarak y覺lda 151 000 GWh e ulam覺t覺r. 37 500 MW (megavat) a ulaan kurulu g羹癟 ile y覺lda ortalama olarak 220 000 GWh enerji 羹retimi m羹mk羹n iken; ar覺zalar, bak覺m-onar覺m, iletme program覺 politikas覺, ekonomik durgunluk, t羹ketimde talebin azl覺覺, kurakl覺k, rand覺man vb. sebeplerle ancak 151 000 GWh enerji 羹retilebilmitir. Yani kapasite kullan覺m覺 %69 olmutur. Termik santrallerde kapasite kullan覺m oran覺 %59 iken hidroelektrik santrallerde %105 olmutur. Enerji 羹retimimizin %31覺 yenilenebilir kaynak olarak nitelendirilen hidrolik kaynaklardan, %69u ise fosil yak覺tlar覺 olarak adland覺r覺lan termik (doal gaz, linyit, k繹m羹r, fuel oil gibi) kaynaklardan 羹retilmektedir.

Son zamanlarda r羹zgar ve jeotermal eklinde alternatif kaynaklara 繹nem verilmekte, n羹kleer enerji kullan覺m覺 i癟in de 癟al覺malar yap覺lmaktad覺r. Gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklar覺na verilecek 繹nemle temiz enerjinin enerji 羹retimine katk覺s覺 artt覺r覺lmal覺d覺r.

zellikle son y覺llarda T羹rkiyede doal gaz kullan覺m覺n覺n yayg覺nlamas覺 ile, gerek evlerde kullan覺m覺 artm覺 gerekse sanayinin artan enerji ihtiyac覺n覺 kar覺lamak 羹zere Doal Gaz evrim Santralar覺 kurulmutur. Bu itibarla son y覺llarda hidroelektrikten 羹retilen enerjinin pay覺 azalm覺 termik enerji 羹retiminin pay覺 artm覺t覺r. Ancak Avrupa Birlii Topluluu enerji politikalar覺nda temiz enerjiyi (hidroelektrik, r羹zgar, g羹ne ve biyok羹tle) destekleme tezini benimsemitir. Bu durumda T羹rkiye de y羹r羹rl羹kte bulunan enerji politikalar覺 ve ilgili hukuki mevzuat ile Avrupa Birlii mevzuat覺 aras覺ndaki farkl覺l覺klar覺n giderilmesi zorunlu hale gelmitir. Netice olarak T羹rkiye deki toplam enerji 羹retiminde hidroelektrik enerjinin pay覺 art覺r覺lmal覺d覺r.

Ekonomik durgunluklar dikkate al覺nmazsa, T羹rkiyede elektrik t羹ketimi her y覺l %8-10 oran覺nda artmaktad覺r. Bu talebi kar覺lamak i癟in 羹lkemiz yeni enerji projeleri i癟in her y覺l 3-4 milyar ABD Dolar覺 ay覺rmak zorundad覺r. B羹t羹n d羹nyada olduu gibi 羹lkemizde de enerji yaamsal bir konu olduundan, kendine yeterli, s羹rekli, g羹venilir ve ekonomik bir elektrik enerjisine sahip olunmas覺 y繹n羹nde bata d覺a ba覺ml覺 olmayan ve yerli bir enerji kayna覺 olan hidroelektrik enerjisi olmak 羹zere b羹t羹n alternatifler g繹z 繹n羹ne al覺nmal覺d覺r.

Termik Santraller

Elektrik enerjisini, yak覺t yak覺p suyu 覺s覺tarak, oluan s覺 buhar覺n覺n t羹rbinleri d繹nd羹rmesiyle elde eden santral t羹r羹d羹r. Yak覺t olarak linyit, tak繹m羹r羹, fuel-oil, motorin, doalgaz ve jeotermal 覺s覺y覺 kullan覺rlar.

null

Hidroelektrik Santraller

Hidrolik enerji, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye d繹n羹t羹r羹lmesiyle salanan bir enerji t羹r羹d羹r. Suyun 羹st seviyelerden alt seviyelere d羹mesi sonucu a癟覺a 癟覺kan enerji, t羹rbinlerin d繹nmesini salamakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Hidrolik potansiyel, ya覺 rejimine bal覺d覺r.
Elektrik 羹retiminin yan覺nda bir癟ok amaca hizmet ederler:

 • Tak覺n ve bask覺nlar覺 繹nleme
 • Sulama ilerini d羹zenleme
 • Bal覺k癟覺l覺覺 gelitirme
 • Aa癟land覺rmay覺 salama
 • Turizmi gelitirme
 • Ula覺m覺 kolaylat覺rma

Hidroelektrik santraller dier 羹retim tipleri ile k覺yasland覺覺nda en d羹羹k iletme maliyetine, en uzun iletme 繹mr羹ne ve en y羹ksek verime haizdirler. T羹rkiyenin dier enerji alternatifleri kar覺s覺nda milli kaynak olan suyu kullanan hidroelektrik santrallere 繹ncelik vermesi ve tevik etmesi i癟in ekonomik, 癟evresel ve stratejik bir癟ok sebep vard覺r.

T羹rkiyenin Hidroelektrik Potansiyeli

Bir 羹lkede, 羹lke s覺n覺rlar覺na veya denizlere kadar b羹t羹n doal ak覺lar覺n %100 verimle deerlendirilebilmesi varsay覺m覺na dayan覺larak hesaplanan hidroelektrik potansiyel, o 羹lkenin br羹t teorik hidroelektrik potansiyelidir. Ancak mevcut teknolojilerle bu potansiyelin t羹m羹n羹n kullan覺lmas覺 m羹mk羹n olmad覺覺ndan mevcut teknoloji ile deerlendirilebilecek maksimum potansiyele teknik yap覺labilir hidroelektrik potansiyel denir. te yandan teknik yap覺labilirlii olan her tesis ekonomik yap覺labilirlii olan tesis demek deildir. Teknik potansiyelin, mevcut ve beklenen yerel ekonomik artlar i癟inde gelitirilebilecek b繹l羹m羹 ekonomik yap覺labilir hidroelektrik potansiyel olarak adland覺r覺l覺r. T羹rkiyenin teorik hidroelektrik potansiyeli d羹nya teorik potansiyelinin %1i, ekonomik potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16s覺d覺r.

null

G羹ne Enerjisi

lkemiz, corafi konumu nedeniyle sahip olduu g羹ne enerjisi potansiyeli a癟覺s覺ndan bir癟ok 羹lkeye g繹re ansl覺 durumdad覺r. Devlet Meteoroloji 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹nde (DM襤) mevcut bulunan 1966-1982 y覺llar覺nda 繹l癟羹len g羹nelenme s羹resi ve 覺覺n覺m iddeti verilerinden yararlanarak E襤E taraf覺ndan yap覺lan 癟al覺maya g繹re T羹rkiyenin ortalama y覺ll覺k toplam g羹nelenme s羹resi 2640 saat (g羹nl羹k toplam 7, 2 saat), ortalama toplam 覺覺n覺m iddeti 1311 kWh/m簡-y覺l (g羹nl羹k toplam 3, 6 kWh/m簡) olduu tespit edilmitir. Aylara g繹re T羹rkiye g羹ne enerji potansiyeli ve g羹nelenme s羹resi deerleri ise:

null

G羹ne enerjisinden; su 覺s覺tmada, konut 覺s覺tmada, piirmede, kurutmada, soutmada ve elektrik enerji eldesinde faydalan覺l覺r.

G羹ne enerjisinin kullan覺labilmesi i癟in toplanmas覺 gereklidir. Bu toplama ilemi 覺s覺l (g羹ne kolekt繹rleri) ve elektriksel (fotovoltaikler) olmak 羹zere iki deiik yol ile yap覺l覺r. G羹ne panelleri, g羹ne 覺覺覺n覺 direkt olarak elektrie 癟evirirler. PV (photovoltaic) h羹creler, g羹ne 覺覺覺n覺 emdii zaman, elektronlar bulunduklar覺 atomlardan ayr覺larak madde i癟inde serbest kal覺rlar ve b繹ylece bir elektrik ak覺m覺 oluur. Gelen enerjinin ancak 1/6 oran覺nda bir k覺sm覺 elektrik enerjisine d繹n羹ebilir.

R羹zgar Enerjisi

R羹zgar覺n iddetinden yararlan覺larak elde edilen bir enerji t羹r羹d羹r. R羹zgar t羹rbinleri arac覺l覺覺yla enerji 羹retilir. Son 20 y覺l i癟inde d羹nyada 癟ok 繹nemli bir enerji 羹retim arac覺 olarak kabul edilmi ve 癟al覺malar h覺zland覺r覺lm覺t覺r. Avrupa Birlii 羹lkeleri, 2010 y覺l覺na kadar enerji t羹ketimlerinin %12sini r羹zgardan salamay覺 hedeflemilerdir.

null

T羹rkiye, 繹zellikle k覺y覺 b繹lgeleri ile r羹zgar enerjisinden faydalanabilecek konumdad覺r. 10m y羹kseklikteki ortalama r羹zgar iddeti 4-5 m/s olan b繹lgelerimizde 50-60m y羹kseklikteki g羹癟 younluu 500W/m2yi amaktad覺r.

 • R羹zgar jenerat繹rleri,
 • iftlikler, villalar, da evleri
 • Sanayi tesisleri
 • Tar覺m, sulama-pompalama tesisleri
 • GSM santralleri
 • Telekom羹nikasyon, radyo ve TV istasyonlar覺
 • Yatlar ve deniz fenerleri
 • Turistik iletmeler

gibi bir癟ok alanda kullan覺lmaktad覺rlar.

lkemizde r羹zgar enerjisi potansiyeli y羹ksek olan b繹lgeler;

 • Marmara
 • Ege
 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • b繹lgeleridir.

zellikle eme ve Bozcaada, r羹zgar enerjisi potansiyeli bak覺m覺ndan 癟ok verimlidirler. T羹rkiyenin kurulu r羹zgar g羹c羹 200MWt覺r. Yeni kurulacak santrallerle 475 MWl覺k r羹zgar g羹c羹 planlanmaktad覺r.

Jeotermal Enerji

Suyu 覺s覺tmak ve buharlat覺rmak i癟in fosil yak覺t yerine kullan覺l覺r. Bu nedenle jeotermal enerji, 癟evre dostu olarak bilinir. T羹rkiye, jeotermal zenginlik bak覺m覺ndan d羹nyan覺n 7. 羹lkesidir. Y羹zey s覺cakl覺覺 40oC覺n 羹zerinde olan alanlar, merkezi 覺s覺tma, sera 覺s覺tmas覺, end羹stri ve kapl覺calarda ve elektrik 羹retiminde kullan覺lmaktad覺r.

null

T羹rkiyede 140 jeotermal sahadan sadece 4 tanesi elektrik 羹retimine uygundur:

 • Denizli Sarayk繹y (240 derece)
 • Ayd覺n Germencik (230 derece)
 • Ayd覺n Salavatl覺 (170 derece)
 • anakkale Tuzla (170 derece)

Biyok羹tle Enerjisi

Hayvansal ve bitkisel organik at覺k/art覺k maddeler, 癟ounluklaya dorudan doruya yak覺lmakta veya tar覺m topraklar覺na g羹bre olarak verilmektedir. Bu t羹r at覺klar覺n 繹zellikle yak覺larak 覺s覺 羹retiminde kullan覺lmas覺 daha yayg覺n olarak g繹r羹lmektedir.

Bu ekilde istenilen 繹zellikte 覺s覺 羹retilemedii gibi, 覺s覺 羹retiminden sonra at覺klar覺n g羹bre olarak kullan覺lmas覺 da m羹mk羹n olmamaktad覺r. Biyok羹tle teknolojisi ise organik k繹kenli at覺k/art覺k maddelerden hem enerji eldesine hem de at覺klar覺n topraa kazand覺r覺lmas覺na imkan vermektedir.

null

Biyok羹tle enerjisi, klasik ve modern biyok羹tle enerjisi olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺r. Klasik biyok羹tle enerjisi, ormanlardan elde edilen yakacak odun, bitki ve hayvan art覺klar覺d覺r. Bunlar dorudan yak覺larak enerji elde edilebilir. Fosil yak覺tlara g繹re daha az zararl覺d覺r. Modern biyok羹tle kaynaklar覺 ise orman ve aa癟 end羹strisi at覺klar覺, tar覺msal end羹stri at覺klar覺d覺r. Baz覺 bitkilerden dizel yak覺t覺 yerine kullan覺labilen yalar elde edilebilmektedir.