Etiket: fakirlerin hakk覺d覺r

Zek璽t Nedir? Kimlere Zek璽t Verilir?

Zek璽t Nedir?

Bir mal覺n belli bir miktar覺n覺, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir k覺s覺m M羹sl羹manlara Y羹ce Allah覺n r覺zas覺 i癟in tamamen m羹lkiyetine ge癟irmektir. Zek璽t, kullar覺n kulluk g繹revindeki sadakatlerine delalet eder.

Zek璽t覺n nemi

襤sl璽m覺n be art覺ndan d繹rd羹nc羹s羹 zek璽t vermektir. Hicretin ikinci y覺l覺nda oru癟tan 繹nce farz olmutur. Mal ile yap覺lan ibadettir. Zek璽t, dini 繹l癟羹lere g繹re zengin olan M羹sl羹manlar覺n seneden seneye mal覺n覺n ve paras覺n覺n k覺rkta birini fakir olan M羹sl羹manlara vermesidir. Zek璽t, Kuran-覺 Kerimde namaz ile birlikte otuz yedi yerde ge癟mektedir. Zek璽t覺n 羹zerinde bu kadar 癟ok durulmas覺 onun dinimizde b羹y羹k 繹nem ta覺d覺覺n覺 g繹stermektedir.

Zek璽t覺n Faydalar覺

Zek璽t, kalbi cimrilik hastal覺覺ndan, mal覺 fakirin hakk覺ndan temizleyen, zenginlerde efkat ve merhamet duygular覺n覺 gelitiren bir ibadettir. Zek璽t sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve k覺skan癟l覺k ortadan kalkar. Kendilerine yard覺m eden zenginlere kar覺 sevgi ve sayg覺 meydana gelerek toplumda birlik ve kardelik kuvvetlenmi olur. 襤sl璽m Dini, toplumun dertlerini ted璽vi eden, ihtiya癟lar覺n覺 kar覺layan bir癟ok esaslar getirmitir. Allah覺n emri olan zek璽t, bir sosyal yard覺mlama sistemidir. Zek璽t mal覺n b羹y羹mesini ve bereketlenmesini salar. Zek璽t覺 verilen serveti, yok olmaktan, k繹t羹 insanlar覺n zarar覺ndan Allah korur. Sevgili Peygamberimiz 繹yle buyuruyor: Mallar覺n覺z覺 zek璽t ile koruyunuz.

Zek璽t Vermek Nedir?

Zek璽t vermek farzd覺r. Peygamberimizin hicretlerinin ikinci y覺l覺nda, oru癟tan 繹nce farz k覺l覺nm覺t覺r. 襤sl璽m覺n artlar覺ndan birini tekil etmektedir.

Zek璽t Geciktirilebilinir mi?

Belli miktarda bulunan nakit paralar覺n ve ticaret mallar覺n覺n 羹zerinden bir y覺l ge癟ince, Zek璽tlar覺n覺 geciktirmeden hemen vermek gerekir. 羹nk羹 bu Zek璽t mallar覺na yoksullar覺n hakk覺 ge癟mi oluyor. Art覺k bu hakk覺 繹z羹rs羹z olarak geciktirmek caiz olmaz. Dier bir g繹r羹e g繹re, Zek璽t覺n verilmesi geciktirmeli olarak farzd覺r. Sene sonunda hemen verilmesi gerekmez. Zek璽t borcu olan kimse, bunu hayatta bulunduu s羹rece 繹deyebilir. deyemeden 繹l羹rse, o zaman g羹nahkar olur. Fakat doru olan birinci g繹r羹t羹r.

zekat

Zek璽t Gizli mi Verilmeli?

Zek璽t覺n aikare verilmesi daha faziletlidir. 羹nk羹 bu ekilde verilmesi, bakalar覺na bir 繹rnek olur ve tevik yerine ge癟er. Kendisi hakk覺nda, Zek璽t vermiyor diye, k繹t羹 bir zann覺 da kald覺rm覺 olur. Zek璽t bir farz olduu i癟in, bunun yerine getirilmesinde g繹steri olmaz. Nafile olarak verilen sadakalarda ise, durum b繹yle deildir. Bunlar覺n gizli verilmesi ve g繹steri yap覺lmas覺na engel olunmas覺 daha faziletlidir.

Zek璽t覺n Hikmetleri Nelerdir?

Zek璽t覺n meru olmas覺ndaki hikmet pek 繹nemlidir, herkese g繹re a癟覺k ve meydandad覺r da denilebilir. Bir hadis-i erifte 繹yle buyrulmutur: Mallar覺n覺z覺 Zek璽t la koruyunuz, hastalar覺n覺z覺 sadaka ile tedavi ediniz, bela dalgalar覺n覺 da dua ve yalvar覺la kar覺lay覺n覺z 襤te Zek璽t sayesinde mallar korunmu oluyor. Sadakalar da, madd簾 ve manev簾 hastal覺klar i癟in birer ila癟 yerine ge癟iyor. Dorusu Zek璽t ve sadaka verenlerin mallar覺nda ve canlar覺nda bir feyiz ve bereket, bir sal覺k ve afiyet y羹z g繹sterir. Bunun 癟ok 羹st羹nde olarak da, kendileri Y羹ce Allah覺n r覺zas覺n覺 kazan覺p nice manev簾 m羹kafatlara kavuurlar, nice manev簾 tehlikelerden kurtulurlar. Bilindii gibi, kalplerde pek ziyade yer tutan mal ve m羹lk sevgisi, insan覺 y羹ksek duygulardan yoksun b覺rak覺r, insan覺 bazen fena ilere s羹r羹kler. Zek璽t sayesinde ise kalbin bu zararl覺 duygusuna ve meyline direnilmi olur, nefiste cimrilikten kurtulmu olur. Mal, bakas覺n覺n hakk覺ndan ar覺nd覺r覺larak insanda efkat ve hay覺rseverlik duygular覺 geliir. Bakalar覺n覺 g繹zetme ve koruma gibi y羹ksek duygular meydana gelir.

Zek璽t, sosyal hayat覺n huzur ve mutluluuna, beraberliine ve refah覺na sebeptir. Yoksullar覺 ve acizleri, kendi varl覺覺ndan faydaland覺ran bir zengin, cemiyetin en deerli ve sevimli organ say覺l覺r. Fakirlerin ve muhta癟lar覺n ac覺lar覺n覺 azaltt覺覺ndan, onlar覺n 繹vg羹lerini, sevgi ve dualar覺n覺 kazan覺r. Mal varl覺覺 da hain ve h覺rsl覺 g繹zlerin sald覺r覺s覺ndan g羹ven i癟inde bulunur. Zek璽t vermek, g羹zel bir inanc覺n eseridir. B繹yle bir inanca sahip olan kimse, bal覺 bulunduu cemiyet i癟in zararl覺 olmaktan uzak, 癟ok yararl覺 bir insan olur. 羹nk羹 kendi mal覺ndan bir k覺sm覺n覺 sadece Allah r覺zas覺 i癟in ay覺r覺p fakir din kardelerine veren ve bundan dolay覺 onlardan hi癟 bir kar覺l覺k g繹zetmeyen bir insan, art覺k 癟evresine yararl覺 olmaz m覺? Zek璽t Allah覺n nimetlerine kar覺 bir 羹kran g繹revidir. Zek璽t veren M羹sl羹man 繹yle d羹羹n羹r. Elde ettiim bu varl覺k, bana Y羹ce Allah覺n ihsan覺d覺r. Nice insanlar vard覺r ki, daha g羹癟l羹 ve daha bilgili olduklar覺 halde bu mal varl覺覺ndan yoksun bulunuyorlar. Bunun i癟in ikram ve ihsan覺 sonsuz olan Y羹ce Allah覺n nimetlerine kar覺 羹kretmek gerekir, ite bu 羹k羹r, farz olan Zek璽t覺n 繹denmesiyle yerine getirilmi olur.

ocuklar Zek璽t Vermekle Y羹k羹ml羹m羹d羹r?

ocuklar ak覺llar覺 balar覺nda olarak bulua ermedik癟e, Zek璽t vermekle y羹k羹ml羹 olmazlar. Onun i癟in bunlar覺n mallar覺ndan velileri Zek璽t veremez. Bunlar覺n Zek璽t vermeleri bulu 癟a覺na ermekle balar. Bir sene sonunda yerine getirilmesi gerekir. (襤mam afi簾ye g繹re 癟ocuklar覺n mallar覺ndan Zek璽t verilmesi gerekir. Bunu velileri mallar覺ndan 繹derler. 羹nk羹 Zek璽t mala gereken bir hakt覺r. K羹癟羹kl羹k bu hakk覺n varl覺覺n覺 gideremez.) Bize g繹re Zek璽t mal簾 bir ibadettir. ocuklar ise ibadetle m羹kellef deillerdir.

Dinden Ayr覺l覺p D繹nenin Zek璽t Borcu Ne Olacak?

Bir M羹sl羹man bir m羹ddet hak dinden 癟覺k覺p ondan sonra tevbe ederek Allahtan mafiret dilese, dinden 癟覺k覺 zaman覺nda Zek璽t vermek ona farz olmayaca覺 gibi, dinden 癟覺kmadan daha 繹nceki zamana ait Zek璽t bor癟lar覺 da d羹m羹 olur. 羹nk羹 Zek璽t覺n farz覺yetinde 襤slam art olduu gibi, bekas覺nda da artt覺r.

Deliler Zek璽t Vermekle Y羹k羹ml羹m羹d羹r?

Delilerde iki durum d羹羹n羹lebilir. Birincisi, doutan beri deli bulunmakt覺r. Bunlar覺n bu durumu devam ettik癟e, onlar Zek璽tla y羹k羹ml羹 olmazlar. Fakat bunlar bulu 癟a覺na erdikten sonra iyileip d羹zelseler, sal覺a kavumalar覺ndan itibaren Zek璽t vermekle m羹kellef olurlar. 襤kincisi, bulua erdikten sonra bir m羹ddet deli olmakt覺r. Bu durumda bunlar覺n delilikleri b羹t羹n bir y覺l devam ederse, bu y覺l i癟in Zek璽t vermeleri onlara farz olmaz. 羹nk羹 bu durumda onlardan y羹k羹ml羹l羹k d羹m羹 olur. Fakat bu y覺l i癟inde bir iki g羹n gibi k覺sa bir zaman iyileecek olsalar, Zek璽t vermeleri onlara farz olur. Bu mesele 襤mam Muhammede g繹redir, 襤mam Eb羶 Yusufa g繹re, y覺l覺n 癟ounda sal覺k 羹zere bulunmad覺k癟a, o y覺l覺n Zek璽t覺 gerekmez. (襤mam afi簾ye g繹re delilerin mallar覺ndan Zek璽t verilmesi gerekir. Bunu velileri mallar覺ndan 繹derler. 羹nk羹 Zek璽t mala gereken bir hakt覺r. Noksanl覺k bu hakk覺n varl覺覺n覺 gideremez.) Bize g繹re Zek璽t mal簾 bir ibadettir. Bunlar ise ibadetle m羹kellef deillerdir.

Zek璽t Vermek 襤癟in Ne Kadar Mal覺 Olmal覺d覺r?

Zek璽t verecek kimse, temel ihtiya癟lar覺ndan ve bor癟lar覺ndan baka nisab miktar覺 veya daha fazla bir mala sahip bulunmal覺d覺r. Bu miktar mal覺 bulunmayana Zek璽t farz olmaz. Nisab, eriat覺n bir ey i癟in koymu olduu belli bir 繹l癟羹 ve miktar demektir. Zek璽t vermek i癟in alt覺n覺n nisab覺 yirmi miskald覺r. G羹m羹羹n nisab覺 iki y羹z dirhemdir. Koyun ile ke癟inin nisab覺 k覺rk koyun veya ke癟idir. S覺覺r ile mandan覺n nisab覺 otuz ve deveninki de otuz betir.

Mal覺n okluu Zek璽t Vermek 襤癟in Yeterli mi?

Zek璽t覺 verilmesi gereken mal, ger癟ekten veya h羹k羹m bak覺m覺ndan art覺c覺 bulunmal覺d覺r. B繹yle olmayan mallardan Zek璽t gerekmez. Nisab miktar覺ndan fazla olmas覺 h羹km羹 deitirmez. Ger癟ekten art覺c覺l覺k, ticaret veya dourma ve 羹reme yolu ile olur. Ticaret i癟in kullan覺lan herhangi bir eya ve hayvan Zek璽ta bal覺 olduu gibi, d繹l羹n羹 veya s羹t羹n羹 almak i癟in, y覺l覺n 癟ounu k覺rlarda otlayarak idare eden ve Saime ad覺n覺 alan hayvanlar da Zek璽ta bal覺d覺r.

Malik Olunmayan Mal覺n Zek璽t覺 Olur mu?

Zek璽t覺n gerei i癟in, tam bir m羹lkiyet bulunmal覺d覺r. Bir mal覺n m羹lkiyetiyle beraber onun elde de bulunmas覺 gerekir. Onun i癟in bir kad覺n mehrini eline ge癟irmedik癟e, onun Zek璽t覺 ile y羹k羹ml羹 olmaz. 羹nk羹 o mehre (nikah bedeline) malik ise de, onu eline ge癟irmi deildir. Yine, elinde rehin mal bulunan bir kimseye, rehinden dolay覺 Zek璽t gerekmez. 羹nk羹 rehin, bir bor癟 kar覺l覺覺d覺r. Bunda malikinin ele ge癟irip sahip olma hakk覺 yoktur. Sat覺n al覺n覺p da hen羹z de ge癟irilmemi bulunan bir mal, ele ge癟mi h羹km羹nde olarak Zek璽ta bal覺d覺r. Bu nisaba girer, ondan Zek璽t vermek gerekir.

Mal Miktar覺 Deiirse Zek璽t Miktar覺 Ne Olur?

En az nisab miktar覺nda olmak art覺 ile artmaya elverili bir mal 羹zerinden tam bir kamer簾 y覺l ge癟ip son bulmad覺k癟a ona Zek璽t gerekmez. Nisab miktar覺 hem senenin ba覺nda, hem de sonunda bulunmal覺d覺r. Bu miktar覺n sene ortas覺nda azalmas覺, Zek璽t覺n verilmesine engel olmaz. Aksine olarak sene i癟inde artan mal da, sene sonunda dier mal ile beraber Zek璽ta tabi olur.

Bir kimsenin 1364 senesi ba覺nda temel ihtiya癟lar覺ndan fazla iki y羹z dirhem g羹m羹 miktar覺 art覺c覺 bir mal覺 olup mal, sene sonuna kadar devam etse, bundan be dirhem Zek璽t vermek gerekir. Bu mal, sene ortas覺nda y羹z dirheme indii halde, sene sonunda yine iki y羹z dirhem miktar覺na 癟覺km覺 bulunsa, yine be dirhem Zek璽t gerekir. Sene ba覺nda en az iki y羹z dirhem miktar覺 iken, sene i癟inde ticaret, ba覺 ve miras gibi sebeplerle d繹rt y羹z dirhem miktar覺na 癟覺k覺p sene sonuna kadar devam etse, on dirhem miktar覺 Zek璽t gerekir. Fakat b繹yle bir mal, sene ba覺nda y羹z doksan dirhem miktar覺 iken sene sonunda iki y羹z veya 羹癟 y羹z dirhem miktar覺na 癟覺km覺 bulunsa yahut sene ba覺nda iki-羹癟 y羹z dirhem miktar覺 iken, sene sonunda y羹z doksan dokuz dirhem miktar覺na d羹se, Zek璽t gerekmez. Ancak iki y羹z dirhem olduu g羹nden itibaren devam edecek olan bir y覺l sonunda yine ayn覺 miktara veya daha fazlas覺na eriecek olursa Zek璽t gerekir. 襤mam Z羹fere g繹re, nisab miktar覺, senenin ba覺ndan sonuna kadar bulunmal覺d覺r. (襤mam afi簾ye g繹re, saime denilen hayvanlarda da h羹k羹m b繹yledir. Fakat ticaret mallar覺nda nisab覺n yaln覺z ticaret mallar覺nda sene sonunda tam bulunmas覺 laz覺md覺r. Sene ba覺nda ve ortas覺nda nisab覺n noksan olmas覺, Zek璽t覺n verilmesine engel olmaz.) Zek璽ta bal覺 bir mal 羹zerinden bir y覺l ge癟tikten sonra bu mal artacak olsa, anaparaya bal覺 olarak y覺l sonunda Zek璽ta girer.

Zek璽t Verirken Niyet Gerekir mi?

Verilen bir Zek璽t覺n sahih olabilmesi i癟in, Zek璽t覺 verirken veya onu ay覺r覺rken niyetin bulunmas覺 artt覺r. Zek璽t覺 fakire verirken veya Zek璽t i癟in bir mal ay覺r覺rken bunun Zek璽t olduunu kalp ile niyet etmek gerekir. Dil ile s繹ylenmesi gerekmez. yle ki, bir mal覺 fakire Zek璽t niyeti ile verirken bunun bir ba覺 veya bir bor癟 olarak verildiini dil ile s繹ylemek Zek璽ta engel deildir. Bir mal fakire niyetsiz olarak verilince bak覺l覺r: Eer mal hen羹z fakirin elinde bulunuyorsa, Zek璽ta niyet edilmesi yeterlidir. Fakat elinden 癟覺km覺 ise, niyet edilmesi yeterli deildir. Yine, bir kimse, bir adam覺n mal覺ndan onun ad覺na Zek璽t覺n覺 verdii zaman, o kimse buna r覺za g繹sterirse bak覺l覺r: Eer o mal fakirin yan覺nda mevcut bulunuyorsa, bu Zek璽t sahih olur; deilse olmaz.

Zek璽tta Vekilin Niyeti Yeterli mi?

Zek璽t vermede vekilin niyeti deil, m羹vekkilin niyeti ge癟erlidir. Onun i癟in bir kimse, Zek璽t覺n覺 vermek i癟in bir adam覺 vekil tayin etse, Zek璽t olarak verecei mal覺 teslim etlii zaman veya o mal覺 vekil fakire verecei zaman Zek璽ta niyet etmesi gerekir. Vekilin niyeti yeterli olmaz. Bu vekil, M羹sl羹man olabilecei gibi, bir gayri m羹slim (Zimm簾) de olabilir.

Fakire Verilen Ne Zaman Zek璽t Say覺l覺r?

Zek璽t vermek niyetinde olan bir kimse, bunun i癟in bir mal ay覺rmaks覺z覺n zaman zaman fakirlere bir eyler verdii halde, Zek璽ta niyet etmek hat覺r覺na gelmese, bu verdikleri Zek璽ta say覺lmaz. Fakat fakire b繹yle bir mal verirken: Bunu ni癟in veriyorsun? diye sorulacak soruya, d羹羹nmeksizin hemen Zek璽t olarak veriyorum diyebilecek bir durumda ise, bu niyet yerine ge癟er. Bir kimse fakirlere bir g羹n sadaka verdikten sonra: u s羹re i癟inde verdiim sadakalar覺n Zek璽t覺mdan olmas覺na niyet ettim. demesi yeterli olmaz.

Bir zengin, bir fakirde olan y羹z bin lira alaca覺n覺 o fakire ba覺lasa, yaln覺z bir y羹z bin liran覺n Zek璽t覺n覺 vermi olur. Burada Zek璽ta niyet edip etmemek eittir. Bu y羹z bin liray覺 dier mallar覺n覺n Zek璽t覺na sayamaz. Yine, fakir olmayan bir bor癟luya bir mal ba覺lansa, bununla ne o mal覺n ve ne de baka mallar覺n覺n Zek璽t覺 verilmi olmaz. Sahih olan g繹r羹e g繹re, bu ba覺lanan mala d羹en Zek璽t覺n da ayr覺ca verilmesi gerekir. Bir kimse elinde bulunan bir mal覺 Zek璽ta niyet etmeksizin tamamen sadaka olarak verse, bunun Zek璽t覺 kendisinden d羹m羹 olur. 襤ster nafile sadakaya niyet etmi olsun, ister olmas覺n, h羹k羹m ayn覺d覺r. Fakat verilen bu mal ile bir nezre veya baka bir vacibe niyet etmi olursa, bu mal o niyete g繹re verilmi olur. Verilen bu mala d羹ecek Zek璽t覺 ayr覺ca 繹demek gerekir.

Zek璽ta Bal覺 Olmayan Mallar

Bir kimse, hem kendi ihtiyac覺n覺 ve hem de ge癟imleri kendi 羹zerine olan kimselerin ihtiya癟lar覺n覺 kar覺layan ve temel ihtiya癟lar ad覺n覺 alan eylerden Zek璽t vermez. Oturulan evler, evlerin l羹zumlu eyalar覺, giyinip kuanmaya ait elbiseler, silahlar, binek hayvanlar覺, bir ayl覺k veya bir y覺ll覺k yiyecek ve i癟ecek eyler, ilim sahiplerinin birer ciltten veya tak覺mdan ibaret kitaplar覺, sanat癟覺lar覺n birer tak覺m aletleri temel ihtiya癟lardan say覺l覺r.

Hangi S羹s Eyalar覺ndan Zek璽t Gerekmez?

Alt覺n ve g羹m羹ten baka s羹s eyalar覺ndan, yakut, z羹mr羹t, inci ve elmas gibi ziynet eyalar覺ndan da Zek璽t vermek gerekmez. 羹nk羹 bunlar (hakikaten veya h羹kmen) art覺c覺 deillerdir. Ancak bunlar temel ihtiya癟lar d覺覺nda olup k覺ymetleri en az nisab miktar覺na ula覺nca, sahipleri zengin say覺l覺r. Her ne kadar Zek璽t vermekle y羹k羹ml羹 olmazlarsa da, kendileri Zek璽t ve sadaka alamazlar ve bunlar 羹zerine f覺t覺r sadakas覺 ile kurban kesmek vacib olur.

Bor癟lu Zek璽t Verir mi?

Bir kimsenin nisabdan fazla mal覺 olduu halde, bir miktar da borcu bulunsa bak覺l覺r: Eer bu mevcut mal覺ndan borcu 癟覺kt覺ktan sonra nisabdan noksan olmamak 羹zere bir mal覺 kal覺rsa, yaln覺z bu mal覺n Zek璽t覺 gerekir. Fakat nisab miktar覺ndan (iki y羹z dirhem g羹m羹 k覺ymetinden) az bir ey kal覺rsa, bundan Zek璽t gerekmez. Bir kimsenin y羹z bin lira fazla paras覺 olduu halde, ge癟mi y覺llardan 羹zerinde kalm覺 Zek璽t tan y羹z bin lira borcu bulunsa, kendisine bu y羹z bin lira i癟in Zek璽t gerekmez; 癟羹nk羹 bunun kar覺l覺覺 kadar bor癟 vard覺r. Fakat Zek璽t tan k覺rk bin lira borcu olursa, geri kalan altm覺 bin liran覺n Zek璽t覺n覺 vermek gerekir. Zek璽t, Allah覺n hakk覺 olmakla beraber, verilmedii takdirde, en b羹y羹k idareci taraf覺ndan istenilip verilmesi gereken yerlere harcanabilir. Bu bak覺mdan da Zek璽t, insanlar taraf覺ndan istenecek bor癟lardan say覺l覺r. (襤mam afi簾ye g繹re, nisab miktar覺 art覺c覺 (nami) bir mala sahip olan, bunun kar覺l覺覺nda borcu olsa da, yine Zek璽t la y羹k羹ml羹 olur. 羹nk羹 Zek璽t覺n vacib olmas覺, nisab miktar覺 olan art覺c覺 (nami) mal sebebiyledir. Bu bor癟lu ise, buna sahiptir. H羹r bir insan覺n borcu, onun kiilii 羹zerine y羹klenir. Hemen onun elindeki mala y羹klenmez. Bunun i癟indir ki, bu mal覺n覺 istedii gibi kullanma hakk覺na sahiptir. Bor癟 ile Zek璽t ayr覺 ayr覺 haklard覺r. Birinin bulunmas覺, dierinin gerekli olmas覺na engel deildir.) Bizce, bor癟lu fakirdir. Nisab miktar覺 fazla mal覺 yoksa kendisine Zek璽t verilmesi bile caizdir. Zek璽t vermek ise, zengin olana farzd覺r.

Kira Gelirlerine Zek璽t D羹er mi?

Ticaret i癟in deil de, yaln覺z kiralar覺n覺 almak 羹zere insan覺n m羹lkiyetinde bulunan evlerden, d羹kk璽nlardan, gelir getiren tesislerden, kaplardan, aletlerden makinelerden ve nakil vas覺talar覺ndan Zek璽t gerekmez. Ancak bunlar覺n kira ve gelirlerinden toplanan paralar nisab miktar覺 olur da kar覺l覺覺nda bor癟 bulunmazsa, toplanan para 羹zerinden tam bir y覺l ge癟ince veya Zek璽t覺 verilecek dier para ve eyalara ilave edilmekle Zek璽ta tabi olurlar.

Haram Mal 襤癟in Zek璽t Verilir mi?

Haram mal i癟in Zek璽t verilemez. B繹yle haram bir mala sahip olan kimse, o mal覺 as覺l sahibine geri vermesi gerekir. Yoksa fakirlere sadaka olarak verilmesi gerekmez. Fakat haram bir mal, helal bir mala kar覺m覺 olur da, aralar覺n覺 ay覺rmak m羹mk羹n deilse, hepsinin Zek璽t覺n覺 vermek gerekir.

Ziyana Uram覺 Mala Zek璽t D羹er mi?

Zek璽t zimmete deil, mal覺n ayn覺na bal覺 kal覺r. Onun i癟in bir mal, Zek璽t覺 verilmek icap ettikten sonra helak olsa, Zek璽t覺 d羹er. Fakat o mal bakas覺na ba覺lanmak veya onunla bir ev al覺nmak suretiyle harcansa, Zek璽t覺 d羹mez, onun Zek璽t覺n覺 繹demek gerekir. Zek璽t i癟in ayr覺lm覺 olan bir mal, ziyana urasa Zek璽t d羹mez. Fakat Zek璽t i癟in ayr覺lan bir mal fakirlere verilmeden para sahibi 繹lse, bu para varislerine miras kal覺r.

Zek璽t Borcu Olan l羹rse Borcu Ne Olur?

Zek璽t tan borcu olan kimse 繹l羹nce, bu borcu vasiyet etmemi olursa, onun terekesinden bu para al覺namaz. Onun mal覺 varislerine ge癟mi olur. Varislerden ehil olanlar, isterlerse, 繹l羹n羹n bu borcunu kendi hisselerinden ba覺 yoluyla verebilirler.

Alt覺n ve G羹m羹羹n Zek璽t覺

Mezhep imamlar覺 g羹m羹羹n zek璽t nisab覺n覺n 200 dirhem, alt覺n覺n nisab覺n覺n 20 miskal, her ikisinin de zek璽t nisbetlerinin 1/40 (%2.5) olduunda g繹r羹 birliine varm覺lard覺r. 200 dirhem g羹m羹 ve 20 miskal alt覺n i癟in, Din 襤leri Y羹ksek Kurulu, nisab覺n esas al覺nmas覺nda 20 miskal alt覺n覺n 80.18 gr, 200 dirhem g羹m羹羹n ise 561.2 gram olmas覺n覺 esas alm覺t覺r. Alt覺n ve g羹m羹 bu nisab miktar覺na ula覺nca zek璽ta t璽bi olur ve 1/40 nisbetinin zek璽t olarak verilmesi gerekir. Alt覺n ve g羹m羹 de nisab fazlas覺 k覺s覺m i癟in de zek璽t oran覺, fakihlerin a覺rl覺kl覺 g繹r羹羹ne g繹re, ayn覺d覺r. Alt覺n ve g羹m羹 nisabdan az ise nisab覺 tamamlamak i癟in biri dierine il璽ve edilir mi? Hanef簾lere g繹re il璽ve edilmelidir. 璽fi簾ler ve Hanbel簾ler ise aksi g繹r羹tedir.

襤stenen Bor癟 Paralar覺n Zek璽t覺

Bakalar覺n覺n 羹zerinde olup bor癟 denilen ve nisab miktar覺na ulam覺 bulunan paralar Zek璽ta tabi olup olmama bak覺m覺ndan 繹yle 羹癟 k覺s覺md覺r:

1) Kuvvetli Alacak: Bunlar, bor癟 olarak verilen paralar ile ticaret mallar覺n覺n bedeli olan alacaklard覺r. Bu alacaklar, bor癟lular taraf覺ndan ikrar edilince, tahsil edildikleri zaman ge癟mi senelere ait Zek璽tlar覺 da verilmek gerekir. 繹yle ki: Bir kimsenin iki sene m羹ddetle 羹zerinde olup ikrar ettii on bin lira borcu, kendisinden tahsil edilince, ge癟en o iki y覺la ait Zek璽t覺 vermek gerekir. Bu halde, bu on bin lira, k覺ymet癟e bin dirhem g羹m羹e eit olsa, bundan birinci sene i癟in 250 lira, veya 25 dirhem g羹m羹 Zek璽t verilir. Geri kalan 9750 liradan da ikinci sene i癟in 襤mam覺 Azama g繹re 240 lira veya 24 dirhem g羹m羹 verilir ki, bu miktar k羹sur olan on be dirhem hari癟 kalmak 羹zere 9750 dirhemin k覺rkta birine eittir. 襤ki imama g繹re ise 243 lira 30 kuru Zek璽t vermek gerekir. 羹nk羹 k羹sur kalan on be dirhem de k覺rkta bir nispetinde Zek璽ta tabidir. B繹yle kuvvetli bir bor癟 olup da 羹zerinden sene ge癟mi ise, bundan en az k覺rk dirhem miktar覺 tahsil edilirse, bunun Zek璽t覺 hemen verilir. Bundan az tahsil edilirse, hemen Zek璽t覺n覺n verilmesi gerekmez. Ancak bu miktar borcu tahsil eden kimsenin baka Zek璽t mal覺 varsa onunla beraber bunun da Zek璽t覺n覺 verir. Fakat b繹yle bir bor癟 inkar edilmekte ise, tahsil edildii zaman ge癟mi y覺llara ait Zek璽t 覺, 襤mam Muhammede g繹re gerekmez. Alacakl覺n覺n elinde senet veya ahit bulunmas覺 bu h羹km羹 deitirmez. 羹nk羹 her delil hakim i癟in ge癟erli olmaz. Herkes de dava a癟覺p delillerini ortaya koyamaz. Sahih kabul edilen g繹r羹 budur.

2) Orta Alacak: Ticaret i癟in olmayan bir mal覺n bedelinden bir kimse 羹zerinde kalan alacakt覺r. Ev kiras覺ndan bir kimse 羹zerinde kalan bir alacak veya eski bir elbisenin verilmesinden dolay覺 kar覺l覺覺nda istenen bir para gibi. Bu gibi alacaklar, bor癟lunun 羹zerinde kald覺覺 m羹ddet ge癟ecek y覺llar i癟in Zek璽ta tabi olmazlar. Ancak tam nisab miktar覺 (iki y羹z dirhem g羹m羹 miktar覺) tahsil edilince Zek璽t覺 gerekir. Nisabdan az tahsil edilen i癟in gerekmez. Yaln覺z sahibinin Zek璽ta tabi baka mallar覺 varsa, o zaman nisab miktar覺n覺 bulan bu mallar aras覺nda bunun da Zek璽t覺 verilir. 襤mam覺 Azamdan, daha sahih g繹r羹len bir rivayete g繹re, bu k覺s覺m alacaklar覺n ge癟mi y覺llara ait Zek璽tlar覺 gerekmez. Ele ge癟tikten sonra, 羹zerlerinden bir y覺l ge癟medik癟e Zek璽tlar覺 gerekmez. Eer para sahibinin Zek璽ta bal覺 baka mal覺 olursa, o zaman hepsinin Zek璽t覺 verilir.

3) Zay覺f Alacak: Bu, bir mal覺n bedeli olmaks覺z覺n bir kimsenin 羹zerinde kalan alacakt覺r. Varisin 羹zerinde kalan ve sahibine 繹denmesi gereken vasiyet paras覺, hen羹z ele ge癟memi diyet bedeli, kad覺n覺n kocas覺 羹zerindeki mehir alaca覺, boama anlamas覺 sonunda al覺nacak mal bedeli gibi. Bu nevi alacaklar覺n ge癟mi y覺llar i癟in Zek璽t覺 gerekmez. Nisab miktar覺 ele ge癟ip 羹zerinden bir y覺l ge癟medik癟e de Zek璽tlar覺 verilmez. Ancak az 癟ok ne kadar tahsil edilirse, Zek璽ta bal覺 dier mallara ilave edilirler. B繹ylece onlar覺n da Zek璽t覺 birlikte verilmi olur. Bir rivayete g繹re, bunlardan diyet ve kitabet bedeli m羹stesnad覺r. Bunlar ele ge癟ilerinden itibaren Zek璽ta girerler. (襤mam afi簾ye g繹re alacak, Zek璽t覺n 繹denmesini geciktiremez. Ele ge癟mese de onun Zek璽t覺n覺 vermek gerekir. 羹nk羹 bor癟 verilmesi, hak sahibinin arzu ve istei ile olmutur. Bu bak覺mdan fakirin hakk覺n覺 geciktirmekte hakk覺 bulunmaz.)

Arazi r羹nlerinin Zek璽t覺 Arazi 羹r羹nlerinden devlet癟e al覺nacak miktar, arazinin cinsine g繹re deiir. Bu miktar, Zek璽t, sadaka, hara癟 ve icar bedeli mahiyetinde olur. 繹yle ki: Bug羹n M羹sl羹manlar覺n ellerindeki arazi, bal覺ca u d繹rt k覺sma ayr覺lm覺t覺r:

1) 羹r Arazisi: Fethedilen bir memleketin halk覺 kendi r覺zalar覺 ile M羹sl羹man olur da, ellerindeki arazi onlar覺n m羹lkiyetine ge癟irilirse veya bir memleket kuvvet g羹c羹 ile felhedilip arazileri 襤slam m羹cahitlerine m羹lkiyet 羹zere verilmi olursa, bu gibi topraklar 羹r arazisidir. Arap yar覺madas覺 bu 癟eit arazidir. Bu topraklar覺n 羹r羹nlerinden onda bir veya yirmide bir nispetinde 繹羹r ad覺 ile Zek璽t al覺nd覺覺 i癟in bunlara 羹r Arazisi denmitir.

2) Hara癟 Arazisi: Bu, anlama veya 羹st羹nl羹k elde etmek suretiyle fethedilip yerli bulunan gayri m羹slim halka veya dier gayri m羹slimlere temlik edilmi olan topraklard覺r. Irak k繹yleri ve 癟evresi bu k覺s覺mdand覺r. Bu 癟eit araziden, ya 羹r羹n羹ne g繹re veya uygun g繹r羹lecek belli bir miktarda (hara癟) ad覺yla bir vergi al覺n覺r. Bu Zek璽t deildir.

3) S覺rf M羹lk Arazisi: Memleket arazisinden olup Hazineye ait iken sonradan bir bedel kar覺l覺覺nda baz覺 kimselere sat覺lm覺 bulunan topraklard覺r. Bunlar覺n 羹r羹nleri de, sahipleri M羹sl羹man olunca, Zek璽t bak覺m覺ndan 羹r arazisinin 羹r羹nleri gibidir. Yaln覺z m羹lk evlerin 癟evresindeki m羹lk bah癟eler, bu evlere bal覺 olduundan bunlar覺n 羹r羹nlerinden ve aa癟lar覺n覺n meyvelerinden 繹羹r vesaire al覺nmaz.

4) Memleket Arazisi: Vaktiyle M羹sl羹manlar taraf覺ndan fethedilip bir kimsenin m羹lkiyetine ge癟irilmeksizin b羹t羹n M羹sl羹manlar覺n yarar覺na b覺rak覺lm覺 olan topraklard覺r. Bunlar b羹t羹n halk ad覺na devlete ait olup kullanma hakk覺 halka tapu ile verile gelmitir. Bunlar覺n yaln覺z kullanma haklar覺 belli kimselere aittir. Bu haklara sahip olanlar icarc覺 (kiralayan) h羹km羹ndedir. Devlete verecekleri belli hisse veya vergiler de, icar bedeli h羹km羹ndedir. Bundan dolay覺 b繹yle bir arazinin 羹r羹n羹nden 繹羹r ve dier bir nam alt覺nda Zek璽t gerekmez. 羹nk羹 繹羹r ile hara癟 veya 繹羹r ile bu h羹k羹mde bulunan icar bedeli bir arazide toplanmaz. T羹rkiyedeki arazi genellikle bu k覺s覺mdand覺r. Arazi 羹r羹nlerinde 襤mam覺 Azama g繹re nisab aranmaz. Buday, arpa, pirin癟, dar覺, karpuz, h覺yar, patl覺can, yonca, eker kam覺覺 benzeri 繹羹r arazisi 羹r羹nlerinde, az da olsa 癟ok da olsa, 羹r ad覺 ile hisse al覺n覺r. 襤ki 襤mama g繹re, be vask (*) miktar覺 olmayan ekinlerden ve insanlar覺n elinde bir sene kalmayacak sebzelerden 繹羹r al覺nmaz. Bir 繹羹r arazisi yamur veya 覺rmak, 癟ay sular覺 ile sulan覺rsa, 羹r羹nleri onda bir nisbetinde 繹羹r Zek璽t覺na tabi olur. Eer dalya, dolap ve hayvan ile veya sat覺n al覺nacak sularla b羹t羹n sene veya senenin yar覺s覺ndan 癟ou sulanacak olursa yirmide bir nisbetinde 繹羹r al覺n覺r.

-

* Bir vask altm覺 sad覺r. Bu da (62400) dirheme eittir. Bunun be kat覺 da yakla覺k olarak 950 kg.d覺r.

zekat

Tohumlar, amele 羹cretleri ve dier masraflar elde edilen 羹r羹nden 癟覺kar覺lmaz. Bu 羹r羹nler 羹zerinden bir y覺l ge癟mesi de gerekmez. Bir y覺l i癟inde birka癟 defa elde edilen 羹r羹nlerin hepsinden ayn覺 繹l癟羹lerle 繹羹r al覺n覺r. 羹rde esas arazidir, mal sahibi deildir. Bir 繹羹r arazi vakfedilse, 癟ocuklara veya mecnunlara ait bulunsa, yine 羹r羹n羹nden 繹羹r al覺n覺r. Zeytin ve susam tanelerinden 繹羹r al覺nd覺覺 takdirde, sonradan elde edilecek yalar覺ndan tekrar 繹羹r al覺nmaz. Yine, 繹r羹 verilen 羹z羹mler i癟in sonradan tekrar Zek璽t vacip olmaz.

羹r arazisi 羹r羹nlerinden al覺nacak muayyen hisseler, 羹r羹nler tamamen yetiip elde edildii zaman al覺n覺r. Bundan 繹nce al覺nmaz. yle ki, daha bitmemi ekinlerin ve belirmemi meyvelerin 繹羹rlerini vermek caiz deildir. Fakat bunlar bittii ve belirdii zaman, sahipleri dilerse 繹羹rlerini verebilirler. Daha 繹r羹 verilmemi olan ekinlerden veya aa癟 羹st羹ndeki meyvelerden yenmemelidir. Bununla beraber 繹r羹n羹 hesap edip 繹demek niyeti ile yenilmesi helal olur. 羹nk羹 yediini 繹demi olacakt覺r.

羹r arazisi 羹r羹nlerinin 繹r羹 veya memleket arazisinin icar bedeli zaman覺nda verilmeyip sonradan zayi olsa veya sahibi 繹lse, bunu 繹demek gerekir. Meralardan ve 癟ay覺rlardan bi癟ilip toplanan otlardan, mubah kabul edilen dalarda yetiip kendiliinden b羹y羹yen kerestelik aa癟lardan, kam覺lardan veya kendiliinden yetimi baka aa癟lardan, derelerden avlanan bal覺klardan 繹羹r al覺nmaz. Fakat dalardan toplanan meyvelerden 繹羹r al覺naca覺 gibi, aa癟l覺k, kam覺l覺k edinilen yahut 癟ay覺r elde etmek i癟in su verilen 繹羹r arazisinden ve M羹sl羹manlara ait m羹lk araziden her y覺l kesilip sat覺lacak aa癟lardan, kam覺lardan ve otlardan da 繹羹r al覺n覺r.

Yine, bu arazide bulunup kendisi ile ipek b繹cei beslenilen dut yapraklar覺ndan 繹羹r al覺n覺r, ipeinden al覺nmaz. Bu ipek hayvana bal覺d覺r, ipek b繹cei 繹re bal覺 olmad覺覺ndan, onun bir par癟as覺 say覺lan ipek de 繹re bal覺 olmaz. 羹r arazisi 羹r羹nlerinden veya memleket arazisi 羹r羹nlerinden bir k覺sm覺, sahipleri taraf覺ndan ticaret maksat覺 olmaks覺z覺n ambarda saklan覺r da 羹zerinden bir y覺l ge癟tikten sonra sat覺l覺rsa, bedelleri olan paralar nisab miktar覺 olsa bile, bunlara Zek璽t vermek gerekmez. 羹nk羹 Zek璽t, 繹羹r ile veya kira bedeli ile birlemez. Ancak sat覺l覺p al覺nan bedeller 羹zerinden bir y覺l ge癟erse o zaman Zek璽t gerekir. Yine bu 羹r羹nlerin sahibine bir ay veya bir sene yiyecek olmak 羹zere yetecek miktardan fazlas覺 nisab miktar覺na ula覺r da, ticaret niyeti ile saklan覺rsa, 羹zerinden bir sene ge癟ince Zek璽ta bal覺 olur.

Zek璽t deme Yollar覺

Zek璽ta bal覺 olan alt覺n, g羹m羹, ekin, hayvanat ve ticaret mallar覺n覺n Zek璽tlar覺n覺 bizzat kendilerinden vermek caiz olduu gibi, bunlar覺n k覺ymetlerini vermek de caizdir. Burada mal sahipleri serbesttir. Kefaretlerde, nezirlerde ve fitrelerde de h羹k羹m b繹yledir. Bu ibadetin vacip olmas覺ndaki hikmet, fakirleri ihtiya癟tan kurtarmakt覺r. Bu hikmet ise, bu mallar覺n k覺ymetlerini vermekle de ger癟ekleir. Bundan dolay覺 bir kimse, alt覺n覺n Zek璽t覺 i癟in g羹m羹, zahire veya kuma verebilir. Saime olan hayvanlar i癟in veya ticaret mallar覺 i癟in de, nakden para verilebilir. Ancak burada fakirler i癟in daha faydal覺 olan y繹n羹 se癟mek iyidir. (襤mam afi簾ye g繹re, 羹zerlerine Zek璽t gereken eylerin aynen kendilerinden verilmesi laz覺m gelir. K覺ymetleri verilmez.) Zek璽t覺 gerektiren bir eya veya alacak kar覺l覺覺nda dier bir eyay覺 Zek璽t vermek caiz olduu gibi, bir borcu da ele ge癟irilemeyecek bir bor癟 kar覺l覺覺nda fakire ba覺lamak caizdir. Fakat bir borcu, bir mal覺n veya ele ge癟irilecek bir borcun kar覺l覺覺nda Zek璽t olarak ba覺lamak caiz deildir. 羹nk羹 bor癟, maliyet bak覺m覺ndan maldan noksand覺r. Art覺k tam olan bir ey kar覺l覺覺nda noksan olan bir ey verilemez. Ele ge癟irilecek bir bor癟 da, mal yerindedir.

Yine, bir fakirdeki alaca覺n覺 o fakire tamamen ba覺lasa, Zek璽ta niyet etmi olsun olmas覺n, bu alaca覺n Zek璽t覺n覺 vermi olur. Fakat bu alaca覺n覺n bir k覺sm覺n覺 bu fakire ba覺lasa, yaln覺z bu ba覺lanan k覺sm覺n Zek璽t覺 verilmi olur. Tahsil edecei dier paran覺n Zek璽t覺 verilmi olmaz. Yine, bir kimse bir fakirdeki alaca覺n覺, kendi elindeki bir mal覺n Zek璽t覺 i癟in o fakire ba覺lasa, bununla o mal覺n Zek璽t覺n覺 vermi olmaz. Yine, bir kimse bir fakirin 羹zerindeki alaca覺n覺 dier bir ahs覺n 羹zerindeki alaca覺n覺n Zek璽t覺 i癟in o fakire ba覺lasa, bununla o ah覺staki alaca覺n覺n Zek璽t覺n覺 vermi olamaz. Bir kimse, fakir olan bor癟lusunu borcundan kurtarmak ve kendisi de elindeki mallar覺n Zek璽t覺n覺 k覺smen olsun 繹demek isterse, bor癟lusuna borcu kadar nakit bir paray覺 Zek璽t niyeti ile verir. Bor癟lu da eline ge癟irdii bu para ile borcunu alacakl覺s覺na 繹der. Zengin bir kimsenin 羹zerindeki bir bor癟, 羹zerinden bir sene ge癟tikten sonra o zengine ba覺lansa, sahih olan g繹r羹e g繹re, bu borcun Zek璽t覺 d羹mez. Bir kimse, bir adamdaki alaca覺n覺, elindeki bir mal覺n Zek璽t覺na saymak 羹zere, bir fakirin o paray覺 gidip almas覺na m羹saade etse, bununla o Zek璽t fakirin eline ge癟mesiyle 繹denmi olur.

Toplanm覺 olan nisablar覺 ay覺rmak caiz olmad覺覺 gibi, ayr覺lm覺 nisablar覺 toplamak da caiz deildir. 繹yle ki: Bir kimsenin seksen koyunu bulunsa, yaln覺z bir koyun Zek璽t vermesi gerekir. Yoksa koyunlar iki nisab miktar覺na ulat覺覺 i癟in iki koyun Zek璽t vermek gerekmez. Fakat iki kiinin eitlik 羹zere ortak seksen koyunu bulunsa, bunlar覺n iki koyun Zek璽t vermesi gerekir. 羹nk羹 her orta覺n nisab miktar覺 koyunu vard覺r. Bunlar toplanamaz. Bu koyunlar, yaln覺z bir kiinin mal覺 imi gibi say覺lamaz. 襤ki kii aras覺nda ortak olan k覺rk koyun veya yirmi miskal alt覺n ise, Zek璽ta bal覺 baka mallar bulunmay覺nca, Zek璽t gerekmez. 羹nk羹 ortaklardan hi癟 biri nisab miktar覺na tek ba覺na sahip deildir. 襤ki ortaktan birinin hissesi nisab miktar覺na ulat覺覺 halde dierininki ulam覺yorsa, bu kimse Zek璽t vermez. Nisaba malik olan verir. Birisinin koyunlar覺 k覺rk, dierinin koyunlar覺 yirmi tane bulunsa, birincisi bir koyun Zek璽t verir, ikincisi hi癟 vermez. Ayn覺 ekilde, Zek璽t vermekle y羹k羹ml羹 olan bir kimse ile y羹k羹ml羹 olmayan aras覺nda ortak olan mallar hakk覺nda da h羹k羹m b繹yledir. Y羹k羹ml羹 olan Zek璽t覺n覺 verir, y羹k羹ml羹 olmayan ortak ise, hissesi miktar覺na g繹re Zek璽t覺n覺 verir, dierinin hissesinden Zek璽t gerekmez.

Nisab miktar覺nda olan bir mal覺n Zek璽t 覺, daha sene dolmadan erkene al覺narak verilebilir. 羹nk羹 v羹cuba sebep olan nisab bulunmutur. Sonradan 繹denecek olan bir borcu 繹ne al覺p acele 繹demek esasen sahihtir. Bu fakirler i癟in yararl覺 olan bir itir. Fakat nisab miktar覺nda olmayan bir mal i癟in, b繹yle Zek璽t覺n y覺l dolmadan 繹nce verilmesi caiz deildir. Bu mal sonradan nisab miktar覺na ulam覺 olursa, o andan itibaren bir sene sonunda ayr覺ca Zek璽t覺n覺 vermek gerekir. nceden verilmi olan Zek璽t, bir sadaka yerine ge癟er. (襤mam Malike g繹re, Zek璽t acele edilerek vaktinden 繹nce verilemez, ibadetler de ayn覺 ekilde, vakitlerinden 繹nce yerine getirilemez. 襤mam afi簾ye g繹re, yaln覺z bir senelik Zek璽t 繹nceden verilebilir. Daha fazla y覺llar i癟in 繹nceden verilemez.) Nisab miktar覺ndaki bir mal覺n birka癟 senelik Zek璽t覺 birden verilebilir. Y覺l sonunda bu miktar mevcut bulunmad覺k癟a Zek璽tlar覺 verilmi olur. Bu miktar azal覺rsa, verilen fazla k覺s覺m sadaka yerine ge癟er. Bir kimsenin mesela, y羹z liras覺 olduu halde, 繹nceden acele olarak iki y羹z liral覺k Zek璽t verip de ayn覺 y覺lda sahip olaca覺 dier y羹z liran覺n Zek璽t覺na ve sahip olmad覺覺 takdirde bu mevcut y羹z liran覺n ertesi sene i癟in olan Zek璽t覺na say覺lmas覺na niyet etse, bu niyeti caiz olur. Bir kimsenin mesela, bin liras覺 olduu halde, iki bin lira sanarak ona g繹re Zek璽t verecek olsa, bu fazla verdii Zek璽t覺 ertesi senenin Zek璽t覺na sayabilir.

Bir kimse, her ikisi de, ayr覺 ayr覺 nisab miktar覺nda olan alt覺n ve g羹m羹ten ibaret mallar覺ndan yaln覺z birinin ad覺na Zek璽t覺n覺 acele ederek 繹nceden vermi bulunsa, bu Zek璽t her ikisine say覺larak verilmi olur. 羹nk羹 bunlar, cinsleri bir say覺l覺p birbirine ilave edildiinden b繹yle bir ay覺r覺m bounad覺r. Onun i癟in bunlardan biri, y覺l i癟inde helak olsa, bu Zek璽t tamamen dieri i癟in say覺lm覺 olur. Fakat hayvanlar hakk覺nda b繹yle deildir. Bu cins hayvanlar覺n Zek璽t覺n覺 b繹yle acele olarak 繹nceden vermek, dierlerinin Zek璽t覺na say覺lamaz. Bir kimse, mal覺n覺n Zek璽t覺ndan bir fakirin borcunu, fakirin izni ile 繹deyecek olsa, Zek璽t覺n覺 vermi olur. Fakat fakirin izni olmadan 繹deyecek olsa, bor癟 d羹er; fakat Zek璽t verilmi olmaz. Bir kimse, usul ve f羹ruundan olmayan ve yaln覺z akrabal覺k y繹n羹nden nafakas覺 羹zerine d羹en bir yetime, Zek璽t niyeti ile elbise yapt覺rsa veya bir yiyecek verse, Zek璽t覺 yerine ge癟er. Fakat b繹yle bir yetimi kendi sofras覺na al覺p beraberce yedikleri yemei Zek璽t覺na saymak isterse, bu 襤mam Eb羶 Yusufa g繹re caiz olursa da, 襤mam覺 Azam ile 襤mam Muhammede g繹re caiz olmaz. 羹nk羹 bu halde temlik bulunmaz.

Zek璽t覺n, Zek璽ta ehil olan kimseye temlik edilmesi (m羹lkiyetine ge癟irilmesi) artt覺r. Onun i癟in fakirlere ikram olarak yedirilen yemek Zek璽t say覺lmaz. Yine, bir hay覺r iine harcanan para Zek璽ta say覺lamaz. Zek璽t paras覺 ile hac yapt覺r覺lamaz. Yine Zek璽t paras覺 ile 繹l羹lere kefen al覺namaz veya bor癟lar覺 繹denemez. Fakat bir fakir, ald覺覺 Zek璽t paras覺n覺 kendi r覺zas覺 ile bu gibi hay覺r yollar覺na harcasa, bundan hem o fakir, hem de ona Zek璽t覺 vermi olan ah覺s sevab kazanm覺 olur. Yine, bir fakiri bir evde oturtmakla Zek璽ta saymak caiz olmaz. 羹nk羹 bu bir temlik say覺lmaz.

Zek璽t覺n Verilecei Yerler

Zek璽t verilecek kimseler, M羹sl羹man fakirler, miskinler, bor癟lular, yolcular, m羹k璽tebler (s繹zlemeli k繹leler), m羹cahitler ve amiller (Zek璽t toplay覺c覺lar覺) olmak 羹zere yedi k覺s覺md覺r. 繹yle ki:

  1. Fakir: 襤htiyac覺ndan fazla olarak nisab miktar覺 bir mala sahip olmayan kimsedir. Bu kimsenin temel ihtiya癟lardan olan evi, ev eyas覺 ve borcuna denk paras覺 bulunsa da, yine fakir say覺l覺r.
  2. Miskin: Hi癟 bir eye sahip olmay覺p yemesi ve giymesi i癟in dilenmeye muhta癟 olan yoksul kimsedir.
  3. Bor癟lu: Bundan maksat, borcundan fazla nisab miktar覺 mala sahip olmayan veya kendisinin de bakas覺nda mal覺 varsa da, almas覺 m羹mk羹n olmayan kimsedir. B繹yle bor癟lu olan kimseye Zek璽t vermek, borcu olmayan fakire vermekten daha faziletlidir.
  4. Yolcu: Bundan maksat, mal覺 memleketinde kal覺p elinde bir ey bulunmayan garib kimsedir. B繹yle bir adam yaln覺z ihtiyac覺 kadar Zek璽t alabilir, ihtiya癟tan fazla almas覺 helal olmaz. Bununla beraber bu gibi kimselerin m羹mk羹n olunca bor癟 almalar覺, Zek璽t almalar覺ndan daha iyidir. Kendi memleketinde bulunduu halde mal覺n覺 kaybeden ve b繹ylece muhta癟 durumda kalan kimse de yolcu h羹km羹ndedir. Bunlar, sonradan mallar覺n覺 ele ge癟irmekle, alm覺 olduklar覺 Zek璽t paralar覺ndan arta kalan覺 sadaka olarak fakirlere vermeleri gerekmez.
  5. M羹k璽teb: Bir bedel kar覺l覺覺nda azad edilmek 羹zere efendisi ile bir anlama yapm覺 olan k繹le veya cariye demektir. B繹yle bor癟 alt覺na girmi olan bir k繹leyi bir an 繹nce h羹rriyetine kavuturmak i癟in ona Zek璽t verilebilir. Fakat bir kimse, kendi m羹k璽tebine Zek璽t veremez. 羹nk羹 bunun yarar覺 kendisine d繹nm羹 olur.
  6. M羹cahid: Bundan maksat, Allah yolunda g繹n羹ll羹 olarak savaa kat覺lmak istedii halde, yiyecekten, silahtan ve dier eylerden mahrum olan kimse demektir. B繹yle bir kimseye, ihtiya癟lar覺n覺 gidermesi i癟in Zek璽t verilebilir. Buna: Fi sebilillah infak = Allah yolunda harcama denir.
  7. Amil: Bundan maksat, idareci taraf覺ndan meydandaki Zek璽t mallar覺n覺n Zek璽tlar覺n覺 toplamakla g繹revlendirilen kimsedir. Buna Sa簾, tahsildar da denir. B繹yle bir g繹revliye, bu 癟al覺mas覺 s羹resince, fakir olmasa bile, ailesinin ve kendisinin ihtiya癟lar覺 i癟in yeterince Zek璽t verilebilir.

Yukar覺da g繹sterilen yedi k覺s覺mdan her biri, Zek璽t覺n verilecei yerdir. Bir kimse Zek璽t覺n覺 bunlardan herhangi birine verebilecei gibi, bir k覺sm覺na veya t羹m羹ne de da覺tabilir. Bununla beraber nisab miktar覺na ulamayan bir Zek璽t覺n, bunlardan yaln覺z birine verilmesi daha faziletlidir. 羹nk羹 bu ihtiyac覺 kar覺lam覺 bulunur. Bir fakire bir elden nisab miktar覺 Zek璽t vermek caiz ise de, keraheti vard覺r. Ancak fakirin borcu varsa veya kalabal覺k n羹fusu olur da bu Zek璽t覺 onlarla b繹l羹t羹羹 zaman nisab miktar覺 kendilerine d羹mezse, bunda kerahet yoktur. Bir fakir bir zenginden mal覺n覺n Zek璽t覺n覺 isteyerek mahkemede dava edemez. 羹nk羹 Zek璽t覺n o davac覺 ahsa verilmesi bir bor癟 deildir. Ayn覺 zamanda bu bir ibadet olduundan sahibinin din anlay覺覺na b覺rak覺lm覺t覺r.

Kimlere Zek璽t Verilir, Kimlere Verilmez?

Bir kimse, kendi Zek璽t覺n覺 fakir bulunan zevcesine, usul羹ne (babas覺na, dedesine, anas覺na ninesine) ve f羹ruuna (癟ocuklar覺na, 癟ocuklar覺n覺n 癟ocuklar覺na) veremez. 襤ddet beklemekte olan boanm覺 zevcesine de veremez. 羹nk羹 buna verecei Zek璽t覺n yarar覺 k覺smen de olsa kendisine ait bulunmu olur. Oysa bu yarar, tamamen kendisinden kesilmi bulunmal覺d覺r. 襤mam覺 Azama g繹re, bir kad覺n da Zek璽t覺n覺, fakir bulunan kocas覺na veremez. 羹nk羹 adete g繹re, aralar覺nda bir menfaat ortakl覺覺 vard覺r, iki 襤mama g繹re, kad覺n fakir olan kocas覺na Zek璽t覺n覺 verebilir. Temel ihtiya癟lar覺ndan baka nisab miktar覺 bir mala sahip olana da Zek璽t verilemez; 癟羹nk羹 bu kimse zengin say覺l覺r, ihtiya癟tan fazla olarak elde bulunan mal覺n ticaret eyas覺, nakit para gibi artan bir mal yahut ev ve ev eyas覺 gibi artmayan bir mal olmas覺 fark etmez.

Fakat zengin bir kimseye, nafile eklinde olan bir sadakan覺n verilmesi caizdir. Bu y繹n羹 iledir ki, vak覺flar覺n sadaka k覺sm覺ndan say覺lan gelirlerini vakfiye senedi gereince, zengin kimselerin almalar覺 da helal bulunmutur. Bu bir ba覺 ve ikram yerindedir. Kendisine Zek璽t verilecek kimse, Zek璽t覺 alma zaman覺nda Zek璽t almaya ehil bulunmal覺d覺r. Bu ehliyetin sonradan kaybolmas覺, pein verilen Zek璽t覺n s覺hhatine engel olmaz. Buna g繹re, bir mal覺n Zek璽t覺 daha sene dolmadan bir fakire verildikten sonra, sene hen羹z sona ermeden o fakir zengin olsa veya 繹lse, o mal覺n Zek璽t覺n覺 yeniden vermek gerekmez ve b繹yle verilen Zek璽t da geri al覺namaz. 羹nk羹 verilmesinden beklenen sevap kazan覺lm覺t覺r.

Bir kimse Zek璽t覺n覺, zengin bir erkein (bulua ermemi) k羹癟羹k 癟ocuuna veremez. 羹nk羹 bu 癟ocuk, babas覺n覺n mal覺 ile zengin say覺l覺r. Fakat zengin bir kad覺n覺n fakir ve yetim olan ve babas覺 M羹sl羹man olan 癟ocuuna Zek璽t verilebilir. 羹nk羹 bu 癟ocuun nesebi, baba taraf覺ndan sabittir; anas覺n覺n serveti ile zengin say覺lmaz. Yine, bir kimse Zek璽t覺n覺, zengin bir adam覺n fakir ve M羹sl羹man olan babas覺na veya zengin bir adam覺n fakir ve M羹sl羹man olan (bulua ermi) b羹y羹k 癟ocuuna veya o ahs覺n fakir ve M羹sl羹man bulunan zevcesine verebilir. 羹nk羹 bunlar birer ah覺s olarak tasarrufa ehildirler, birbirlerinin serveti ile zengin say覺lmazlar.

Zek璽t, M羹sl羹man olmayanlara verilemez. 羹nk羹 Zek璽t m羹slim olan fakirlerin hakk覺d覺r. Bir Hadis-i erifte: Zek璽t 覺, M羹sl羹manlar覺n zenginlerinden al覺p fakirlerine veriniz, buyrulmutur. Bunun i癟in M羹sl羹man olmayanlar Zek璽t vermekle y羹k羹ml羹 deillerdir. Bu ibadet, M羹sl羹manlara ait din簾 ve i癟tima簾 (sosyal) bir g繹revdir. Bu g繹reve ortakl覺k etmeyenlerin bundan faydalanma haklar覺 olamaz. Yaln覺z 襤mam Z羹fer, Zek璽t覺n zimm簾lere (襤slam idaresi alt覺ndaki gayri m羹slimlere) de verilmesini caiz g繹rm羹t羹r. 羹nk羹 Zek璽t tan maksat, bir ibadet yolu ile muhta癟 kimseleri ihtiya癟tan kurtarmakt覺r. Bu maksat da, fakir zimm簾lere Zek璽t覺 vermekle elde edilir. Bununla beraber nafile say覺lan sadakalar覺n zimm簾lere verilebileceinde ittifak vard覺r. Zek璽t覺 akrabaya vermek daha faziletlidir. 繹yle ki: nce muhta癟 olan erkek veya k覺z kardelere, sonra bunlar覺n 癟ocuklar覺na, sonra amcalara, halalara, sonra bunlar覺n 癟ocuklar覺na; sonra day覺lara, teyzelere ve bunlar覺n 癟ocuklar覺na, daha sonra akraba say覺lan dier yak覺nlara vermek daha faziletlidir. Bunlardan sonra da fakir komulara ve meslek arkadalar覺na vermekte fazilet vard覺r. Zek璽t覺, mal覺n bulunduu yerdeki fakirlere vermelidir. Y覺l sonunda baka memleketlerdeki fakirlere g繹nderilmesi mekruhtur. Ancak kendilerine Zek璽t g繹nderilecek kimseler, akraba iseler veya mal覺n bulunduu yerdeki fakirlerden daha muhta癟 iseler, o zaman uzakta olan bu gibilere g繹nderilmesinde kerahet olmaz.

Bununla beraber Zek璽t覺, daha senesi dolmadan baka bir memlekete g繹ndermekte bir sak覺nca yoktur. Bayramlarda ve dier g羹nlerde muhta癟 olan hizmet癟ilere veya 癟ocuklara veya m羹jde getiren fakir kimselere verilecek bahilerin Zek璽t niyeti ile verilmesi caizdir. Verilen bir Zek璽t, fakir taraf覺ndan veya fakir olan 癟ocuun ve mecnunun velisi veya vasisi taraf覺ndan al覺nmad覺k癟a tamam olmaz. Fakir olan bir buna覺n veya bulua yaklam覺覺n veya paran覺n k覺ymetini bilip aldanmayacak bir yata bulunan 癟ocuun Zek璽t覺 almas覺 yeterlidir.

Bir kimse Zek璽t覺n覺 vermek i癟in arat覺rma yap覺p Zek璽ta ehil olduunu anlad覺覺 bir adama Zek璽t覺n覺 verir de, ger癟ekten o adam覺n Zek璽ta ehil olduu meydana 癟覺karsa, ittifakla bu Zek璽t caiz olur. Aksine durumu anla覺lamaz veya zengin olduu sonradan meydana 癟覺karsa, 襤mam覺 Azam ile 襤mam Muhammede g繹re, yine Zek璽t ge癟erli olur. Fakat arat覺rma yapmaks覺z覺n ve Zek璽ta ehil olup olmad覺覺n覺 hi癟 d羹羹nmeden Zek璽t verilecek olsa, ge癟erli olursa da, Zek璽ta ehil olmad覺覺 sonradan meydana 癟覺karsa, yeniden Zek璽t覺 vermek gerekir. 羹nk羹 arat覺rma iinde noksanl覺k yap覺lm覺t覺r. Zek璽ta ehil olup olmad覺覺nda 羹phe edilen bir kimseye arat覺rma yapmaks覺z覺n verilen Zek璽t, ge癟erli olmamak tehlikesindedir. Eer sonradan o kimsenin fakir olduu meydana 癟覺km覺 olursa, Zek璽t yerini bulmu olur, deilse olmaz.

Bekar K覺z覺n eyizine Zek璽t D羹er mi?

Bekar k覺z覺n 癟eyizine Zek璽t d羹mez. Zira 癟eyiz ad覺 verilen bu eya ticaret i癟in al覺nmam覺t覺r.

Fakire Zek璽t Verirken Zek璽t Olduunu S繹ylemek art m覺?

Fakirin ald覺覺 paran覺n Zek璽t olduunu mutlaka bildirmesi art deildir. Hatta zengin Zek璽t niyetiyle fakire para verirken bu sana hediyedir., hibedir, sana borcumdur dese de Zek璽t sahih olur. Dolay覺s覺yla Zek璽t verirken bu Zek璽tt覺r diyerek fakirin y羹z羹n羹 k覺zartmak hi癟 doru bir ey deildir.